અનોખી સેવા: યાત્રાધામ વિરપુરમાં 25 યુવાનનું ગ્રુપ કોવિડ કેર સેન્ટરમાં દિવસ-રાત ખડેપગે, જરૂર પડ્યે પોતાની કારમાં ઓક્સિજન સાથે દર્દીને મોટી હોસ્પિ.માં ખસેડે છે

25 યુનિટનું ગ્રુપ ડે-રાત સેવ યુસ્ટરની સેવા અમેરિકાની સમાવિષ્ટ દેશની સહાય છે જ્યાં ટૂકડો છે હરિ ઢઢઢડો ના મનેાર્થા વિશ્વ ત્રા યા .પુર.. જલારામ બાપના

Read More