આગ: સુરેન્દ્રનગર ઉદ્યોગનગરમાં આવેલી ફાયરસેફ્ટીના સાધનોની દુકાનમાં જ આગ લાગી, દોઢ કલાકે કાબૂ મેળવાયો

સુરેન્દ્રનગર ઉદ્યોગનગરમાં ફાયરસેફ્ટીના સાધનોની દુકાનમાં આગ લાગવાની, દસ્ત કલાકે કાબુકુવાયો શર્ટર્ટ સર્કિટાનો એ આગ્રહણીય પ્રાથમિક અનુમાન સુરેન્દ્રનગર ઉદગરગનગરના ફાયર સેફ્ટીના સાધનો સ્ટોરમાં આગ લાગવાની ઘટના

Read More