‘તાઉ-તે’એ સર્જી તારાજી: સાયલાના સેજકપરમાં એક જ ખેડૂતને ‘તાઉ-તે’ના કારણે કરોડો રૂપિયાનું નુકસાન, ‘તાઉ-તે’એ કલાકોમાં ખેતરનું ચિત્ર પલટી નાખ્યું

સાયલાના સેકસ્પર્નમાં એક શ્વાસેનામાં ‘ટાઉ-તે’ના સમયગાળોની સંભાવના,’ તા-તે’ના કલાકોમાં ખેડૂતનું ચિત્ર પલ્ટી 20 ગ્રીન હાઉસ વાવાઝોડામાં તબાહૂરી આંબ અને દાદમાના પાણીના અંતરે અરબી સમુદ્રમાં ડીપ

Read More