પાણી પહેલા પાળ બાંધો: રાજકોટના બાળરોગ નિષ્ણાતે કહ્યું- USની જેમ ભારતમાં પણ 12થી 18 વર્ષના કિશોરમાં વેક્સિનેશન ઝડપથી શરૂ કરો, સરકારને મારી પ્રાર્થના છે

આઇએમએ અને એઓપીની મુશ્કેલીઓ અંગે પણ ચર્ચા કરવામાં આવી છે રાજકોટનો સમાવેશ આખા સૌરાષ્ટ્ર અને પ્રથમ કોરોનાની અન્ય ઘાતક બાળકોમાં પણ સંક્રમિત બન્યા છે. બીજી

Read More