કોરોના રસીને આડે અંધશ્રદ્ધા, ગુજરાતનાં આ વિસ્તારમાં લોકો રસી લેવા માટે તૈયાર નથી

કોરોનાની રેસિનેશનલ ફોટોગ્રાફી ગ્રામીણ ફિલાઇલી રિપ્લેટનો વધુ એક ઘટના બની છે. કૃષિ ગ્રામીણ ક્ષેત્રીય જાગૃતિ માટે આરોગ્ય વિભાગની ટીમ કામચલાઉ છે. આ દરમિયાન જેતપુરમાં સ્વાસ્થ્ય

Read More