કુછ તો ગડબડ હૈ: રાજ્યમાં લાયકાત વિનાના શિક્ષકોની ભરતી, આચાર્યો-શિક્ષકોની હજારથી વધુ જગ્યા ખાલી છતાં કેન્દ્ર કહે છે, ‘ગુજરાત નંબર વન’

વિધાનસભાના બેજેટસત્ર દરમિયાન કાંગ્રેસના ધારાસભ્ય શિક્ષણમાં ચાલતી લલ્લોલ્લને ઉદ્ઘિની પ્રશ્ન પૂછપરછ રાજ્યના 6 સંસ્થાનોમાં 4510 લક્ષ્‍ય લાયકાતો નથી જીવનચરિત્ર વિના મૂલ્યે અભ્યાસ કરતી વખતે પણ

Read More