ઓન સાઈટ વેક્સિનેશન: રાજકોટના તમામ 21 આરોગ્ય કેન્દ્ર પર લોકોનું ઓન સ્પોટ રજિસ્ટ્રેશન સાથે વેક્સિનેશન, લોકોની લાઈન લાગી

ઓન સાઈટ વેક્સિનેશન: રાજકોટના તમામ 21 આરોગ્ય કેન્દ્ર પર લોકોનું ઓન સ્પોટ રજિસ્ટ્રેશન સાથે વેક્સિનેશન, લોકોની લાઈન લાગી

Spread the love

વડા પ્રસ્થાન સાથે વેક્સિનેશન શરૂ થઈ રહ્યું છે લોકોની આકસ્મિક કેન્દ્રો પર લાઇન પરીક્ષણ.

 • વધુ યુવાવર્ગ વેક્સિન પર પ્રેરણા તે હવે પરીક્ષણ પર છે યુકાના તાત્કાલિક વેક્સિન પરીક્ષણ

કોરોના સંક્રમણ કાબૂમાં રહે છે પરિક્ષાના અધ્યયન વધુ સઘન બનવાની પ્રાર્થનાઓ છે. રાજ્યમાં આજની રસીશનના મહાઅભ્રિનો આરંભ થયો છે. રાજકોટ શહેર 21 આરોગ્ય કેન્દ્રમાં આવેલો છે, જ્યારે 25 જેટલા સ્થળોએ મહાભારણી શરૂ થાય છે. રસીસનના મહાઅભિયાનમાં 18 વર્ષોથી વધુ વયના લોકોની તૈયારી કરવામાં આવી હતી કરાનલાઇન રાજસ્થાન કરાવી તુરંત જ વેક્સિન બનશે. જેનો આજની શરૂઆત થઈ છે. વધુ યુવાવર્ગ વેક્સિન ડ પ્રે પ્રેરે તે હવે ડ .ક્ટર પર છે અને યુટ્રેના તાત્કાલિક વેક્સિન પરીક્ષણો મેળવો. આજે બપોર સુધી 2264 લોકો રસી મુકાવી થયા છે. રજિસ્ટ્રેશન નહીં વેક્સિનેશ શરૂ થાય છે લોકોની લાંબી લાઇન અસર થાય છે.

રસીશનના અભિયાન વેગશન
આ અભિયાન 18 વર્ષથી જુના બાળકોને કા લોકોનેી નાખવા માટેનું કારણ બની રહ્યું છે. આ વેક્સિનેશન અભિયાનો 21 આરોગ્ય કેન્દ્રમાં પ્રારંભ થયેલ છે. વ વોર્ડ ન .ન. 11 ના મવડી આરોગ્ય કેન્દ્ર, મવડી ગામ, દાદા મેથટર ચોક, માવડી ચોકડી મેયર ડો.સુરિપ ડવ, મ્યુનિ. કમિશનર ઉદિત અગ્રવાલ, નાયબ મ્યુનિ. કમિશનર બી. જી. પ્રજાપતિ અસ્થિર ચાલુ રહે છે.

કોઈ રેક્સિસ્ટ્રેશન નહીં વેક્સિન જીવન શકાશે.

કોઈ રેક્સિસ્ટ્રેશન નહીં વેક્સિન જીવન શકાશે.

હવાઇ આરોગ્ય કેન્દ્ર પર આવે છે મુકાવી શકાશે

 1. વોર્ડ નંગ. 11 ના માવડી આરોગ્ય કેન્દ્ર, મવડી ગામ, દાદા મેથટર ચોક, માવડી ચોકડી
 2. વોર્ડ નંગ .8 ના નાના મૌવા આરોગ્ય કેન્દ્ર, નાના મૌવા ચોકડી
 3. વોર્ડ નં .9 / 10 ના નંદનવન આરોગ્ય કેન્દ્ર, નંદનવાન સોસાયટી, ગાંધીપુર પોલીસ ચોકી
 4. વોર્ડ નંગ .7 ના રામનાથ ઉપરાંત આરોગ્ય કેન્દ્ર, રામનાથ પરા, શેરી નંગ .14
 5. વોર્ડ નં .18 ના ચોથા આરોગ્ય કેન્દ્ર, પારડી રોડ, કોઠારીયા ગામ
 6. વોર્ડ નંગ .14 ના અખિલ હિન્દૂ વહીવટી આરોગ્ય કેન્દ્ર, લક્ષ્મીવાડી મેઈન રોડ, ગાત્રાળ ચોક
 7. વોર્ડ નંગ .3 ના જંકશન પ્લોટ આરોગ્ય કેન્દ્ર, રેલ્વે જંકશન, વોર્ડ િસફિસની બાજુમાં
 8. વોર્ડ નં .3 ના સદર આરોગ્ય કેન્દ્ર, શાસ્ત્રી મેદાન નંબર, કુંડલિયા કોલેજની બાજુમાં વોર્ડ નંબર .5 ના આઈ.એમ.એ. આરોગ્ય કેન્દ્ર, પેડક રોડ, સંત જ્ઞાનેશ્વર સ્કૂલની બાજુમાં
 9. વોર્ડ નંગ .17 ના ન્યુ રઘુવીર આરોગ્ય કેન્દ્ર, કેસરીયા મેઇન રોડ, રઘુવીર સોસાયટી
 10. વોર્ડ નંગ .13 નારાયણનગર આરોગ્ય કેન્દ્ર, નારાયણ નગર મેઈન રોડ, બરેબર રોડ, ફાટક
 11. વોર્ડ નં .1 ના શ્યામનગર આરોગ્ય કેન્દ્ર, બિલેશ્વર મંદિર, શ્યામનગર 4/5શોટો, ગાંધીગ્રામ
 12. વોર્ડ નંગ .4 ના મોરબી રોડ આરોગ્ય કેન્દ્ર, મોરબી રોડ
 13. વોર્ડ નં .6 ના કબીર વન આરોગ્ય કેન્દ્ર, કબીર વન સોસાયટી શેરી નં .1, સંતકબીર રોડ
 14. વોર્ડ નંગ .17 ના હડકો આરોગ્ય કેન્દ્ર, કોઠારીયા મેઈન રોડ, હરિઘવા રોડ, પોલીસ ચોકીની સામે
 15. વોર્ડ નંગ .4 ના ભાવિ ઉપરાંત આરોગ્ય કેન્દ્ર, ભગવતી પરા, શેરી નંગ .05
 16. વોર્ડ નં .6 ના રામ પાર્ક આરોગ્ય કેન્દ્ર, રામ પાર્ક કોમન પ્લોટ, ભાવનગર રોડ
 17. વોર્ડ નંગ .15 ના સ્વચારી વભાઈર આરોગ્ય કેન્દ્ર, રાજમોતી ઓઇલ મીલ નંબર, ભાવનગર રોડ
 18. વોર્ડ નંગ .16 ના પ્રણામી ચોક આરોગ્ય કેન્દ્ર, પ્રણિણી ચોક, સિયાણી મેઈન રોડ
 19. વોર્ડ નં .7 ના વિજય પ્લોટ આરોગ્ય કેન્દ્ર, શાળા ન .28, વિજય પ્લોટ
 20. વોર્ડ નંગ .12 / 13 ના આંખની શારીરિક આરોગ્ય કેન્દ્ર, આંખે વળગી શહેર, ગોકુલધામ મેઇન રોડ, સમ્રત ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એરિયા
આજે બપોર સુધી 2264 લોકો રસી મુકાવી.

આજે બપોર સુધી 2264 લોકો રસી મુકાવી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *