મોંઘવારીએ માઝા મૂકી : રિટેલ – હૉલસેલ ફુગાવો નવી ટોચે

મોંઘવારીએ માઝા મૂકી : રિટેલ – હૉલસેલ ફુગાવો નવી ટોચે

Spread the love


શાખાભાગી સમાવિષ્ટ સુદ્યાન્ન ચેજો અને પેટ્રોલ-ડીના ભાવમાં સતત વધારો

મે મૃદુ હલસેલ ફુગિેટ 12.94 ટકા લલટાઇમ હાઈ રિટેલ ફુગાઇડ 6.ની ટકા વધારીને છ માસની સર્વે સપાટી

એપ્રિલમાં રિટેલ ફુગિડે 4.23 ટકા જ્યારે જથ્થોબંધી ફૂગ 10.49 ટકા છે, જ્યારે ફુગાવો વધારવામાં આવે છે, જેમાં આરબી વાયદા દરમાં ઘટાડો થાય છે.

નવી દિલ્હી: મહિનામાં મોંઘવારી માઝા રહે છે. મે મહિનામાં ભાડા અને જથ્થા બંધનો એક સાથે ફુગાવાળો વધારો જોવા મળે છે. માસિક મહિનામાં ખાદ્ય વસ્તુઓના ભાવમાં વધારો, કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ (સીપીઆઇ) પૂર્વ રેટેલ ફુગાઇડ 6..3 ટકા વધ્યો છે. બીજી બાજુ મે મહિનામાં જથ્થા બંધન ભાંક (હ હોસેલ પ્રાઇઝ બેઝ્ડ) ફુગાઇડ 12.4 ટકા વધ્યો છે. જે અત્યાર સુધી ટલટાઇમ હાઇ સપાટી છે.

સરકાર દ્વારા જરીડેડ આંકડાની એપ્રિલ, 2021 માં રિટેલ ફુગ ાવો.૨23 ટકા. નેશનલ સ્ટેટિસ્ટલ િસફિસ (એનએસઓ) દ્વારા જરી કરાયેલી ડેટા માસિક મહિનામાં સુધાન્ન વસ્તુઓનો ફુગ 5.01 ટકા રહ્યો છે.

1.96 ટકાનો વધારો થયો છે. વિશિષ્ટતા એપ્રિલ, 2021 માં જથ્થાબંધી ફૂગ 10.49 ટકા છે. જ્યારે એપ્રિલ, 2020 માં જથથથા બંધન ફુગાઇડ માઇનસ 3.37 ટકા છે. સળંગ પાંચ મહીનામાં જથ્થા બંધન ભાવમાં વધારો જોવા મળે છે.

જથ્થાબંધી ફૂગની ઉંચી સપાટી અને કૃષ્ણ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, 2021 માં જાથ્રિબંધન ફિગ બદલીને લો બેઇઝ ઇફેક્ટ છે. આ ઉપરાંત ક્રુડ પેટ્રોલિયમ અને મિનરલ ઇમેઇલની સમાવિષ્ટ વસ્તુઓની કિંમત વધારવાની સાથે જથથથા બંધન ફુગા થઈ ગૌરવ જોવા મળે છે.

મહત્વની બાબતો રિઝવર બેંક ઓફફ ઇન્ડિયા સરકારની રિટેલ ફુગિડેટ 4 ટકા નોંધાઈ છે. જો કટલી બે ટકા વધતી માર્જિન મુલાકાત છે. આરબી ભારતીય કસર દર દર વખતે ભાડા ફુગાવાના ધ્યાનમાં લે છે. માસિક મહિનામાં ભાડાનું દર 6 ટકા જેટલું વધુ રહેવાનું આરબીઆઇ વ્યાજ દરમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા છે.

આ મહિનાની શરૂઆતમાં પણ આરબીઆઇઆઇ વ્યાજ દરમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવશે નહીં. 2021-22 માં સિપાઇ આધારિત રિટેલ ફુગમાં 5.1 ટકા છુપાયેલા અડાજ ભાઈ છે. આરબી હિના અંદાજ પ્રમાણે 2021-22ના પ્રથમ કવાર્ટર રિટેલ ફુગ 5.2 ટકા, બીજા ક્વાર્ટરમાં 5.4 ટકા, ત્રિજા ક્વાર્ટરમાં 4.7 ટકા અને ચોથા કવાર્ટરમાં 5.3 ટકા રહે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *