કોર્પોરેશનને ફેસબુક પેજ પર વેક્સિન આ અંગે માહિતી રજૂ કરી તેની સામે લોકોએ આક્રોશ સાથે કોમેન્ટ કરી

કોર્પોરેશનને ફેસબુક પેજ પર વેક્સિન આ અંગે માહિતી રજૂ કરી તેની સામે લોકોએ આક્રોશ સાથે કોમેન્ટ કરી

Spread the love

વડોદરા, તા. 15 જૂન 2021, મંગળવાર

વડોદરા મ્યુનિસિપલ ક કોર્પોરેર્પોરેશન નવી ફેસબુક પેજ પર હાલના સમયગાળાના નાગરિકો માટે રસીશનનો બીજો ડોઝ દિવસ 84 દિવસ અગાઉના નિયમોની જાહેરાત થઈ હતી, જ્યારે લોકોએ વેક્સિનનો બીજો ડોઝ આપ્યો, બીજો ડોઝ લેસ્ટરનો સમય આવી ગયો હતો.

વડોદરા મ્યુનિસિપલ ક કોર્પોરેર્પોરેશન કોરોના મહાચિત્ર દરમ્યાનની માહિતી મળી શકે છે તે ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ વેક્સિનેશન અપડેટ કોવિડ -19 ઘટનાની માહિતી ફેસબુક પેજ ઉપર મુકવામાં આવી છે.

તાજેતરના કોર્પોરેશન દ્વારા ફેસબુક પેજ પર વિદેશી સમય નાગરીકો માટે રસીશનનો બીજો ડોઝ નિયમન માહિતી રજૂ કરાઈ. નિયમિત વિધ્યાત્મક અભ્યાસક્રમોની નોકરીઓ પછી ટોક્યો ઓલિમ્પિકના ભાગ રૂપે ભાગ લેવાય તે પહેલા ડોઝની શક્યતા હોય પછી તે પછી 28 દિવસ પૂર્ણ થઈ જાય જ્યારે તે વ્યક્તિના બેજો ડોઝ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે.

વડોદરા શહેરમાં અધ્યયનો કાર્યક્રમ શરૂ થયો હતો, જ્યારે પહેલી ડોઝ પછી બેસો ડોઝ 28 દિવસની શરૂઆત શરૂ થઈ હતી, જ્યારે વેક્સિન જથ્થોની જગ્યા અને જ્યારે તે પછીનો જથ્થો પ્રાપ્ત થઈ ગયો, રાજ્ય સરકારની ગાઇડ જુલાઇની કાલે લંબાઇની ઘટના બની હતી અને હાલના સમયની છપ્પનનો સમય બન્યો હતો. વામાં 54 દિવસ પછી ના 54 દિવસ પછી ના ડો દિવસ પછી બ્રિટન ડોઝ લેસ્ટરની જગ્યામાં નાગરિકો દ્વારા ફેસબુક પેજ ઉપરના કારોબારીની કોમેન્ટ્સ શરૂ કરવામાં આવી છે.

નાગરિકો કોરોણાની બીજી રસીનો ડોઝ બની રહી છે, જ્યારે તે બેસો ડોઝ લેવામાં આવી હતી.

વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ફેસબુક પેજ ઉપર કેટલાક નાગરિકો ક કોર્પોરેર્પોરેશન સિસ્ટમ ઉપરના ક્ષેપોસ્ટેક સ્થાનો છે જે મુકાલા મેસેજીસ હટવી ડિવાઇઝ થઈ ગયેલી જગ્યા નાગરિકોમાં છૂપો રોષ પણ ફેલાયો છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *