સ્પાની આડમાં કૂટણખાનું: સુરતમાં ટુરિસ્ટ વિઝા ઉપર થાઈલેન્ડથી યુવતી બોલાવતા, ગ્રાહક દીઠ એક હજાર વસૂલતા ને યુવતીને 500 આપતા, 9ની ધરપકડ

સ્પાની આડમાં કૂટણખાનું: સુરતમાં ટુરિસ્ટ વિઝા ઉપર થાઈલેન્ડથી યુવતી બોલાવતા, ગ્રાહક દીઠ એક હજાર વસૂલતા ને યુવતીને 500 આપતા, 9ની ધરપકડ

Spread the love

ખટોદરા પોલીસ સ્ટેશન ફાઇલ ફાઇલ.

  • વીઆઈપી રોડ પર સ્પાની એડમાં ચાલતા કુટુંબીઓ
  • લક્ઝરીયા સલુન અને વેલ્નેશ સ્પા ઉપર પોલીસ દર
  • ત્રીજા સંચાલકની નવ નવી ભૂમિકા છે

સુરેતન છેલ્લા કેટલાક સમયથી સ્પાની પ્રોડક્ટ્સમાં કુટુંબીઓનો ધંધો શરૂ થયો. અગાઉની અગવાર નવેમ્બર સ્પામાં રેડ પોડીને ગોરખધંધો પદાફર્શ કયોયો છે. અત્યારે પણ કેટલાક સ્પામાં લોહિના વ્યવસાય છે. કોઈ એક વેસુ વીઆઈપી રોડ પર આવેલા એલેન્ટા પ્રેસિડેન્ટ હપ્પામાં સ્થાનિક પોલીસ સર્વેલન્સ સ્ટાફે દર રેડીને તેના ગોરખધંધો પદ્મપર્શમાં પાછલા પ્રશાસકની સમાવિષ્ટ કરવામાં આવી હતી. પોલીસ તપાસમાં તપાસ કરવામાં આવી, તુરીસ્ટ વિઝા ઉપર થાઈલેન્ડની યુવતી બોલાઇટ ગ્રાહકો દીઠ એક હજાર વસૂલી યુવતીને 500 અપાતી રકમ.

થાઇલેન્ડની આગામી યુવતીઓ પર જાઓ
ટોટોદરા પોલીસ પેટ્રોલીંગમાં સમયગાળો બાતમીનાના વિસાપી રોડ એલેન્ટાના છાત્રોમાં હરિયામાં લક્ઝરીયા સલુન અને વેલ્નેશ સ્પામાં રેટરોધીયા હતા. તપાસ દરમિયાન સ્ટોપિંગ સ્પાનીમાં કૂતરાની ચાલની શરૂઆત બહાર આવી. સ્પામાંથી થાઈલેન્ડની પાંચ યુવતીઓ આવી ગઈ. પ્રમુખ સ્પાના ત્રીજા સંચાલક અને છ ગ્રાહકો નવ સૂચનો ધરપકડ કરી રહ્યા છે.

સ્પામા આઠ કેબીન બનાવવામાં આવ્યા
આ ઉપરાંત સુત્રોના સંશોધન મુજબના સ્પાનામાં કુટુંબમાં છેલ્લા સાતેક મહિનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. સ્પામા આઠ કેબીન બનાવવામાં આવ્યા. એક કેબિનમાં દલાલ બેસો છે. ગ્રાહકો દીઠ એક હજાર સાઉદી વસ્તી. જેમાંથી 500 સાઉદીના સંચાલકની રહેઠાણ અને 500 યુવતીઓની રજૂઆત છે. સમાવિષ્ટ સંચાલક નવ મુદ્દાઓ ધરાવતા હોય છે. જ્યારે થાઇલેન્ડની યુવતીના ડિસ્પ્લેશન પર હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા ત્યારે આ ઘટના બની હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *