વડોદરામાં ચોમાસાને ધ્યાનમાં રાખીને અત્યાર સુધીમાં 470 જર્જરિત મકાનોને કોર્પોરેશનની નોટિસો

વડોદરામાં ચોમાસાને ધ્યાનમાં રાખીને અત્યાર સુધીમાં 470 જર્જરિત મકાનોને કોર્પોરેશનની નોટિસો

Spread the love

– જોખર્મિલી મિલકતોમાં પ્રવેશ કરવો, પ્રવેશ કરવો અથવા બહાર આવવા પર ધ્યાન આપવું

વડોદરા, તા .12 જુન 2021, શનિવાર

ચોમાસુ શરૂ થાય છે વડોદરામાં ભારે વરસાદ અને તોફાની પવનનો જર્જરિત જુના ઘરાનો જવાબો જવાબદાર છે, અને જાનમાલને થાય છે. વડોદરા ક કોર્પોરેર્પોરેશન દ્વારા દર વૃદ્ધ જેમ જર્જરિત મકાનમાં રહેવા દેવાનું સાવચેતી કરવામાં આવે છે. શહેરમાં ગયા વર્ષે 704 જર્જરિત મકાનોને નોટિસો અપાઇ છે. જ્યારે આ વર્ષે અત્યાર સુધી 470 જર્જરિત મકાનોને નોટિસ આપવામાં આવે છે.

વડોદરા શહેરનો પૂર્વ વિસ્તાર જર્જરિત મકાનોનો વિસ્તાર છે. વિસ્તારમાં .7 નોટિસ અપાઇ પછીનો પશ્ચિમ ઝોન નોટિસો અપાઇ છે, જ્યારે ઉત્તર ઝોન 48 48 અને દક્ષિણ ઝોન નો 35 નોટિસ અપાઇ છે.

કોર્પોરેશને જર્જરિત વિસ્તારના માલિકો અને ભાદરવાની કેસની કાર્યવાહી ચાલતી સિલ તકરારી મિલ્કટોમાં રહેવાસી નોટિસમાં જણાવાયું છે કે જર્જરિત મિલ્કટોમાં નવી યુવતી છે અને તેઓ પણ પ્રવેશ લેતા નથી, પરંતુ મિલકિતો પણ નથી બનતા, પરંતુ હવે તેવો અનુભવ થયો નથી.

અજરિત નોંધપાત્ર જર્જરિત મકાનોના માલિકો અને ભડુતો વચ્ચેના કેસ કેસ ચાલતા કોઈ પણ સંજોગોમાં જોડાતા નથી. વર્ષો જુના મકાનોમાં ઓછી માત્રામાં રહેઠાણ મકાન માલીકો મકાનોનું મેન્ટેનન્સ કરાવતા નથી. કૃત્રિમ લીડુ ભાડુઆત સાથે અગ્રણી તકરારની ઘટના બને છે અને તે સંજોગોનો કેસ બને છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *