પાકિસ્તાનઃ કોરોના વેક્સીન નહીં લગાવનારા લોકોનુ સીમ કાર્ડ બ્લોક કરી દેવામાં આવશે

પાકિસ્તાનઃ કોરોના વેક્સીન નહીં લગાવનારા લોકોનુ સીમ કાર્ડ બ્લોક કરી દેવામાં આવશે

Spread the love

નવી દિલ્હી, તા .11 જૂન 2021, શુક્રવાર

કોરોનીની બીજી સંખ્યામાં પરિવર્તન પરિવર્તન છે અને હવે કોરોના વેકસીન નથી, મુકાઈને લોકો પણ ઘણાં દેશના હેરાન ચાલુ છે.

અમેરિકાની જેમ દેશમાં વિદેશી વેકસીન છૂટાછવાયા માટે ઇનામી લાલચ આપવામાં આવી રહ્યો છે, જેની બાજુમાં પાકિસ્તાન કા લોકોનેી મૂકવામાં આવે છે, વેકેસીન સેન્ટરો સુધી ખેંચીને લાવવામાં આવે છે, ધમકીના હથિયારનો ઉપયોગ થાય છે. પાકિસ્તાન પંજાબ પ્રાંતમાં ધૈમ્ય પ્રદાન કરે છે, જે લોકો વેકસીન નથી લગાવે છે, સીએમ કાર્ડ બ્લોક કાવામાંી શકાય છે. જેનો નાજ્ય છે તે મોબાઈલનો ઉપયોગ કરી શકશે નહીં.

મીડિયા રિપોર્ટ ભાગ પંજાબના સ્વાસ્થ્યના સંપાદક અધ્યાયમાં વહેલી સવારની બેઠકમાં ઉપરોકક નિર્ણય લેવામાં આવે છે. નક્કી કર  સરકારનુ નાવુ છે, જ્યાં મોટા પાયે વેકસીન મુકાઈ છે કોરોના કેસ કેસ છે. નિર્ જોકે હવે લોકો વેકસીનુ મુકાવે તે માટે આકરા નિયમો લાગુ કરવા માટે છે.

પંજાબના સ્વાસ્થ્ય સંપાદક ડો.આયાસ્મિન રશીદાનુ નાવુ છે, અમે લોકો લોકોની તૈયારી કરી રહ્યા છીએ, જે કોરોના વેક્સીન છે, ડોઝિડા પછી બેજો ડોઝ કા આવ્યાી શકાય નહીં. ઘણા લોકો પહેલી ડોઝિડા બાદ પણ કોરોનાથી સંક્રમણ કર્યા.  કારણે……………………………………………………………………..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *