નોટિસ: કુકમાની ચરિયાણ જમીન ખુલ્લી કરાવવા દબાણ કરનારાઓને નોટિસ ફટકારાશે

નોટિસ: કુકમાની ચરિયાણ જમીન ખુલ્લી કરાવવા દબાણ કરનારાઓને નોટિસ ફટકારાશે

Spread the love

સરપંચ કંકુબેને અધ્યાયશ્ચરણાં પ્રીતિનાં દૃશ્યશ્ય।

  • ગ્રામપંચાયની સામાન્ય ભાગોમાં 57 ફોટા વિકાસ કામચલાઉ બાલી અપાઇ

ભુજના સિદ્ધાંત કુકમા આવી ગૌરી ગૌચર જિમિની વિકાસ સમિતિની બેઠકમાં  બેઠાં સુધીં कुहिટાં આવેલાં ફૂલઝાડ કુટુંબની મુલાકાત આ પૂર્વેની પરિસ્થિતી ગ્રામ પંચાયત સામાન્ય ઘટનાઓ 57 પ્રસંગોપાત કામચલાઉ બહાલી અપાઇ છે.

સરપંચ કંકુબેન એ. વણકરના અધ્યાત્મ સ્થાને આયોજિત સામાન્ય ભાગમાં 57 વૃદ્ધિસ્થાન કામચલાઉ બહાલી અપાઇ. મનરેગાના કામચલાઉ, ગૌચર વિસ્તાર વિકાસ સમિતિ રચનાઓ મુદાઓ પર ચર્ચા થઈ.  યોજ…………………………………

ગૌચર વિસ્તાર પર કર્ણાટક નોટિસ આપી ગૌચર ખાલી કૃત્ય કરવા માટે પણ વિસ્તૃત ચર્ચા થઈ. કૃષ્ણ કારબારી ચેરમેન જયનેશ વ્રુ, ગ્રામ પંચાયત સમાજ ન્યાય સમિતિ ચેરમેન અમૃતિકૃત, પંચાયત સદસ્ય આર્કીબેન, દક્ષાબેન, ભાવનાબે, બિનીતાબે, સલેમાનિત, જમનાબે, નારંગીંગ, દેવજી, કલ્પનાઇ, હેમલતાન, જલકૃતીશ, ચર્ચિન ભાઈ, અરવિંદ ભાઈ, ઇબ્રાહીમ ખીલ્ફા, અમીત સુવિધા અસ્થિર ચાલુ. સંચાલન તલાટી નસીયા ચાસીયા કરુણા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *