હુમલો: સાયણમાં મંદિરના પુજારી પર હુમલો કરી લૂંટી લેવાયા

હુમલો: સાયણમાં મંદિરના પુજારી પર હુમલો કરી લૂંટી લેવાયા

Spread the love

સાયણમાં કેસરી નંદન મંદિરની પુજારીને અજ્્યાન્ય હપન્ડપ બાંધગને મારી મા. 60 હજારથી વધુ લંડ ચલાવી ભાગી છુટ્યા. નવી સિવીલ હોસ્પીટલ ખસેડવાની બાબતોમાં બનાવટની માન્યતા પુજારીને સેવોકોની સારવાર.

સાયણરોદ અહીં આવેલા કેસરીનંદન મંદિર અને ગૌશાળા પૂજારી છત્રપાલિકા ઉમાશ્રય (60) છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી મંદિરમાં પૂજા-અર્ચના થાય છે. ચંદ્ર. જુ જુની રાત્રીના સંકુલમાં છેલ્લા અજાણ્યા પ્રવેશ્યા અને પૂજારી છત્રપલ્થી હાથ પગ બાંધી મો પરા પર અર્ધવર્તી બાળા મારી મા રૂ .60 હજાર લંબાઈ ભાગિ છઠ્ઠી ઘટનાઓ.

આ બનાવ પછી સવારના દર્શન કરવા માટેના સેવોકોના દર્દીઓ બહાર કાઢવાની સારવાર માટે નવી સિવીલ હોસ્પિટલમાં ખસેડાયેલા દર્દીઓ. પોલીસે તેમની  કર્યો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *