માંગ: રાજકોટમાં આરોગ્ય શાખામાં વર્ગ 3ના MPHW અને FHW ભરતી કરવા માંગ, 2017 પછી ભરતીની પરીક્ષા લેવામાં ન આવી હોવાનો આક્ષેપ

માંગ: રાજકોટમાં આરોગ્ય શાખામાં વર્ગ 3ના MPHW અને FHW ભરતી કરવા માંગ, 2017 પછી ભરતીની પરીક્ષા લેવામાં ન આવી હોવાનો આક્ષેપ

Spread the love
  • ગ્રામીણ પરિમાણ પેરામેડિકલ સ્ટાફની એમપીએચડબલ્યુ અને એફએચડબલ્યુ પોસ્ટ અગત્યની છે

રાજકોટ સમાવિષ્ટ સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર અને પ્રથમ પંચાયત વિભાગ આરોગ્ય શાખાના વર્ગ 3 ના એમપીએચડબ્લ્યુ અને એફએચડબલ્યુ ભર્તી માટેના રોજગાર માટેના કાર્ય છે. આજકાલે ગાંધી પંચાયત કચેરીએ આવી યુ.એસ.ના એક પડકાર તેમની આગેવાની માટે પત્રકાર પઠ્ઠી રોજગાર થયા હતા.

મારું એક જ રહ્યું છે

મારું એક જ રહ્યું છે

2017 પછી ભૌતીની પરીક્ષાઓ પણ નથી
હવામાન યુવા પ્રતીક આહિરે જણાવ્યું હતું, ગ્રામીણ પેરામેડિકલ સ્ટાફની એમપીએચડબલ્યુ અને એફએચડબ્લ્યુ પોસ્ટ અગત્યની માન્યતા છે સરકારની રજિસ્ટ્રેશન, કાયદાકીય લખાણની નોંધણી કરવામાં આવી નથી, જ્યારે અમે આત્મનિર્ભર બની શકી હતી. આ વર્ષો 2017 પછીની પૂર્તિ માટેના પરીક્ષણો પણ ન હતા.

તાત્કાલિક સહજતાથી ભરપાઈ કરી શકીએ છીએ

તાત્કાલિક સહજતાથી ભરપાઈ કરી શકીએ છીએ

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ મેરિનેટ યુનિવર્સિટી સીધી ભર્તી થઈ
આ ઉપરાંત તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડની અધ્યક્ષ પંચાયતની સેવા સમિતિની ધાતિહાસિક પરીક્ષાઓની પરીક્ષા મેરીયેટના ધોરણો સીધી ભર્તિથી અમે અમારા રાજ્યમાં ખૂબ જ નિહાળીએ છીએ અને નિષ્ઠાવાન જીવનનિર્વાહ કરીએ છીએ અને સુખી અને આત્મનિર્વાહિત જીવન જિનોની શક્યતા નથી. ! અમે આ પડકારો છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *