ધો.10નું પરિણામ અપલોડ કરતા પહેલાં ડીઓ કચેરીમાં ગુણપત્રકોની ચકાસણી

ધો.10નું પરિણામ અપલોડ કરતા પહેલાં ડીઓ કચેરીમાં ગુણપત્રકોની ચકાસણી

Spread the love

પ્રાર્થનાત્મક તસવીર

  • કૃષ્ણધારી કચેરી દ્વારા કેમ્પ યોજીને તપાસ કરાઈ

ધોરણ 10 નાં માસ પ્રમોશન પછી જાહેર થયેલા પ્રાર્થના ગુણધર્મો વિશેષજ્ તૈયારો દ્વારા અભ્યાસ કરવામાં આવી હતી, ધોરણ 9 અને 10 ની કસોટીમાં ભુતકાળનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો હતો, તે ગુણધર્મોની કથિત કચેરી ટીમ દ્વારા એસ.વી.એસ. કક્ષા કેમ્પોને તપાસ કરી હતી. અને એક-એક કટોકટી આવી ગઈ છે. શાળાઓ આ ગુણધર્મોના આધારે અભ્યાસ કરે છે તે બોર્ડના સુશીલ ફોરમે નોંધ્યું છે .નલાઇન અપલોડ. પાછળના ગુણધર્મો પત્રકાર સંપાદન પ્રકાશમાં ન આવતા તે શાળામાં અભ્યાસ ગુણધર્મોની કપીપિ કરવામાં આવતી હતી.

મહેસાણા વિદ્યાર્થીની ધોરણ 10 ની 376 વિદ્યાર્થી શાળાઓ 30 હજાર વિદ્યાર્થીઓની માસની પ્રમોશન પછી અભ્યાસ કરે છે શાળાના ધોરણ 9 અને 10 માં શાળાના વિદ્યાર્થીઓના ગુણધર્મ પ્રદર્શિત થાય છે, આ ગુણધર્મોની તપાસમાં તે એક સ્થાન બની હતી જોજિનેટની સ્કૂલના વર્ગમાં શાળાના તમામ ગુણધર્મો વિષયવસ્તુ શિખ-સિક્કા કરી શકાય છે અને તેની એક કચેરી મળી આવી છે.

હવે શાળાઓ તેના ગુણધર્મો મુજબ અભ્યાસ કરે છે, બોર્ડના ફોર્મે નોંધાયેલી વેબસાઇટ ઉપર અપલોડ કરો.શિક્ષણાધિકારી ર્ડા.એક.કે.મોઢે કૃત્ય, શાળાના ધોળા -9 અને 10 ની સંયુક્ત સુવિધાઓ છે, આ ચિત્રમના ગુણધર્મની પ્રવૃત્તિ સિહિની કપીપિ કમિટિમ્પોર્ટીંગ સ્કૂલ આ કાર્યવાહી પૂર્ણ કરાઈ શાળાઓ બોર્ડની સુટી વેબસાઇટમાં અપલોડ કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *