સુપ્રીમ કોર્ટમાં NCPCRનું સોગંદનામું: કોરોનાકાળમાં 30 હજારથી વધુ બાળકો નિઃસહાય; ગુજરાતમાં 103 તો દેશમાં 26 હજારથી વધુ બાળકોએ માતા-પિતામાંથી એકને ગુમાવ્યાં

સુપ્રીમ કોર્ટમાં NCPCRનું સોગંદનામું: કોરોનાકાળમાં 30 હજારથી વધુ બાળકો નિઃસહાય; ગુજરાતમાં 103 તો દેશમાં 26 હજારથી વધુ બાળકોએ માતા-પિતામાંથી એકને ગુમાવ્યાં

Spread the love
  • મૂળ 103 બાળકો-માતા-પિતાની એક સાથે દીવી છે, જ્યારે 501 બાળકોની માતા-પિતાની માતાપિતાની ચલચિત્રો છે

રાષ્ટ્રીય બાળ અધિકાર સંરક્ષણ આયોગ (એન.સી.પી.સી.આર.) એ સુપ્રિમ પરિસ્થિતિઓમાં જણાવ્યું હતું કે ,૦,૦71૧ બાળકો નિસાહ્યાફેરીઓ છે, ૨ 26,, .6 બાળકો માતા-પિતામાંથી કોઈ એકનાં ફોટાવાસી નથી અને 6,21૨૧ બાળકો નિવાસસ્થાન છે. વળી, 274 બાળકોની સાથે તેમના સંબંધો પણ તૃછોડી દીધા છે.

મધ્યમાં છેલ્લા 706 જેટલા બાળકો અનામત છે. 226 થી વધુ બાળકોની સાંસદમાં એન.એ.પી. સાથે સાંસદ છે. એન.સી.પી.સી.આર. સોમવારની ચૂંટણીમાં જાહેરમાં આવેલા સોલાંદનામાએ જણાવ્યું હતું કે 1 એપ્રિલ, 2020 થી 5 જૂન 2021 સુધીના આંકડા સ્વરાજ પોર્ટલ પર સ્થિત થયેલ છે. અનુભવ પોર્ટને જોઈને મૃત્યુ થયું નથી.

મૂળ 604 બાળકો નિસાહ
604 પરીક્ષણો બાળકોના ઘટનાઓ છીનવાઈ ગયા છે. યુસ્ટરના એક સંગઠેન સરલામાં આ વાત બહાર આવી રહી છે. મૂળ 103 બાળકો-માતા-પિતાની ચલચિત્રો છે, જ્યારે 501 બાળકોની માતા-પિતાની માતાપિતાની દીવી છે. કોઈ પણ પ્રકારની સમૃદ્ધિ આત્મવિશ્વાસને ધ્યાનમાં રાખતા નથી, યુરોપિયન જૂથ હવે આ પ્રકારનો છે 604 બાળકોના માતા-પિતાના માતા-પિતામાંથી એક છોકરી ચૂકવણી કરે છે. 347 બેઠકો અને 257 છોકરીઓ છે.

બાળકોની વાનગી સંખ્યા
1 થી 5 વર્ષ 72
6 થી 10 વર્ષ 132
11 થી 15 વર્ષ 163
16 થી 18 વર્ષ 107
18 વર્ષ વધુ 130

બાળકોને કેસ

  • અમદાવાદ – 235
  • રાજકોટ – 46
  • બાંગ્લાકાંસી – 30
  • ગાંધીનગર – 29
  • સુરત – 27

મુશ્કેલીઓ આદેશ- રાજ્ય, બાળકો સાથેના બાળકોના દૈનિક કાર્ય એનજીઓ પર કાર્યરત છે
કોરોના કહેરિન પરિણામે અનામત બાળકો સાથે સુપ્રીમ સ્ટેટ લેખમાં લેખનો લેખ છે. ખંડપીઠ કહેવામાં આવ્યું- બાળકોના  માટે જાહેરાત કરવાની અયોગ્ય અને સૂચકાયદે છે. સેન્ટ્રલ પ્ડપ્શન રિસોર્સ થોથરિટીની પાર્ટનરશિપ કોઈ દૈનિક રજૂઆત અનુમાનિત યોજના નથી. કિશોર ન્યાય અધ્યાય -2015 થી વિપ્રીત પ્રભાવિત બાળકોના દૈનિક લેખન અનુસૂતિ સબમિટ કરો અયોગ્ય.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *