વડોદરા કોર્પોરેશન દ્વારા તળાવોના બ્યુટીફીકેશનની કામગીરીમાં પણ વહાલા દવલાની નીતિ

વડોદરા કોર્પોરેશન દ્વારા તળાવોના બ્યુટીફીકેશનની કામગીરીમાં પણ વહાલા દવલાની નીતિ

Spread the love

વડોદરા, તા, 8 જુન 2021, મંગળવાર

વડોદરા મ્યુનિસિપલ ક કોર્પોરેર્પોરેશન દ્વારા તાલીમ બૂટિફિકેશનની કાર્યવાહીમાં પણ વ્હાલા દવલાની નીતિની ચાલ ચાલી રહી છે, વડોદરા શહેરનો સ્યાસીપુરા તળાવ ગંડકીથી ખડબદે છે જ નહિ, પણ બૂટીફિક્શન બનાવવામાં આવ્યું નથી.

વડોદરા શહેરમાં બટિફિટેશનનું કાર્ય બે વર્ષ પૂર્વે કરવામાં આવ્યું હતું જ્યારે તે સમયે કેટલાક બાળકોની ઓળખ આપવામાં આવી હતી જ્યારે તેણીની બ્યુટીફિકેશન મળી આવી હતી, જ્યારે ડ્રેઇનલા ગ્લોસ છોડી દેવામાં આવી રહી છે, જ્યારે બૂટિફિકેશનને કા આવેી નાખ્યું હતું. .

વડોદરા મ્યુનિસિપલ ક કોર્પોરેર્પોરેશન દ્વારા તળાવના બૂટિફિકેશનની કમિશનિ પણ વૈશ્લા દ્વાલાની નીતિ અપનાતી છે, પરંતુ વડોદરાના કોમી એક સમાન સમાન સરસિયાના તળાવના આજદિન સુધી બ્યુટિફિકેશન થઈ નથી અને તે તલવા ગંદકીતી ખડ્બદે બની છે. સોસાયટીઓ એપાર્ટમેન્ટ બંધ થઈ ગયા છે, પરંતુ આ વિસ્તારના બાઇકસ્પેન જોડાયેલા મુખ્ય રસાયણો પણ કલ્પના કરી રહ્યા છે, સયાજીપુરા વિસ્તારના લોકોના વિસ્તારની બ્યુટીફિકેશન આવી ગઈ છે અને આ વિસ્તારમાં અનિશ્ચિત થઈ છે.

સયાજીપુરા તળાવનિર્વાહનો નિર્દેશો ન હતો તે સમયે ધરપકડ પણ થઈ રહી છે, જ્યારે ગંદકીથી ખડબડીમાં આવી રહી છે, જ્યારે સ્થાનિક લોકોની મુશ્કેલીમાં મુકાઇ થઈ છે, તે તળાવમાં ગંદકી છે અને કચ્છનો ત્રાસ પણ વધ્યો છે.

આજે શિવસેનાની અગ્રણી અને સ્થાનિક ક કોર્પોરેર્પોરેશનની બેવડી નીતિ રોષ વ્યક્તિત્વ અને સયાજીપુરા તળાવની બ્યુટીફિકેશનની કાલ્પનિક પણ થઈ ગઈ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *