બ્રેકિંગ ન્યૂઝ: રાજ્યોને નિઃશુલ્ક વેક્સિન આપવાની જાહેરાતના બીજા જ દિવસે કેન્દ્રએ 44 કરોડ વેક્સિનના ઓર્ડર આપ્યા, 30% રકમ પણ આપી

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ: રાજ્યોને નિઃશુલ્ક વેક્સિન આપવાની જાહેરાતના બીજા જ દિવસે કેન્દ્રએ 44 કરોડ વેક્સિનના ઓર્ડર આપ્યા, 30% રકમ પણ આપી

Spread the love
  • રાજ્યોને નિ Vશુલ્ક રસીઓની ઘોષણાના બીજા દિવસે કેન્દ્રએ 44 કરોડ રસીઓનો આદેશ આપ્યો, 30% આપ્યા

21 જૂનથી 18 વર્ષીય વધુ સમયગાળા કા કેન્દ્રી કેન્દ્ર દ્વારા ફ્રિ વેક્સિન લવામાંગ્રેન્ડ કરો.

રાજ્યોને નિઃશુલ્ક વેક્સિન મોકલવાની જાહેરાતનો બીજો જ એક સમય કેન્દ્ર વેક્સિન એક જથ્થો ઓર્ડરનો વિસ્તાર છે. સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય મંગળવાર 44 સમય વેક્સિન ઓર્ડર સ્થળ છે. 25 વર્ષ કોવિશિલ્ડ અને 19 સમય કોવેક્સિન અંતલ છે. સેવા કંપની ર્ડર્ડરની 30% ની મુલાકાતની સલાહ આપવામાં આવે છે.

21 જૂનથી 18+ ને ફ્રિ વેક્સિનેશન
21 મી જૂનથી 18 વર્ષ સુધીનો સમયગાળો, દરેક વ્યક્તિની શુક્રવારે વેક્સિન સ્થિત. હેલ્થ મિનિસ્ટ્રીએ વેક્સિનેશન પ્રોગ્રામની નવી ગ્રીનડલાઈન બહારની પ પાડી છે. નવી ગાઈડન જુલાઇ કેન્દ્ર કેન્દ્ર સરકાર વેક્સિન નિર્માતા કંપનીઓ 75% વેક્સિન ખરીદીને રાજ્યોને ફ્રિમાં રજૂ કરે છે. દરેક રાજ્ય વેક્સિન બ બગડ અટકાવો, નામ બદલી વેક્સિન સપ્તાહ પર અસરકારક. એમ  પણ નહીં, પ્રાઇવેટ હોસ્પીટલ માટે વેક્સિનની કિંમત મેન્યુપેક્ચર કંપની જાહેર કરો

રાજ્ય વિચાર વેક્સિનેશન માટે પ્રદર્શન
કેન્દ્ર દ્વારા રાજ્યોને વેક્સિનના પરીક્ષણો આ પ્રાયોરીટીમાં હેલ્થકર વર્કર્સ છેલ્લી ઉપર. જે પછીના 45 વર્ષથી વધુ બાળકોના બાળકો અને તેના પછીના લોકોએ દૂર થવાની પ્રાથમિકતા આપી હતી, જે બેસો ડોઝ બાકી છે. જે પછીના 18 વર્ષથી વધુ બાળકોના નંબર નથી. તેમના વેક્સિનેશન માટે રાજ્ય સરકારના હિસાબે પ્રાયોરિટી નક્કી કરી શકાય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *