ગુજરાતમાં પ્રથમ: રાજકોટ સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળની પહેલ, USAના લાઇફ કોચ, ડોક્ટરો અને મનોચિકિત્સકો શિક્ષકોને કોરોના વોરિયર્સની ટ્રેનિંગ આપશે

ગુજરાતમાં પ્રથમ: રાજકોટ સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળની પહેલ, USAના લાઇફ કોચ, ડોક્ટરો અને મનોચિકિત્સકો શિક્ષકોને કોરોના વોરિયર્સની ટ્રેનિંગ આપશે

Spread the love

ફાઇલ તસ્વીર

  • વિડીયામાં કોરોના લટ્ટાનો સરી અને મૂંઝવનાથ સર્ટિફાઇડ કોર્સ કરાવાય છે
  • આઇએમએ અને સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની સાથે જોડાયેલ તાલીમની તાલીમ

દરેક લોકો આધારભૂત રીતે પ્રાર્થના કરે છે, બાળકોની વાલીઓને કોઈ વાત નથી પરંતુ સ્વીકારવામાં આવે છે, રાજકીય સ્વનિર્વાહિત શાળાના સંચાલક મંડળ દ્વારા પ્રથમ વખત અનોખી પહેલી વાર આવવું પડે છે. સૌ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી અને આઇએમએ સાથેની મુલાકાતની કોરોના વરરિયર્સ ટ્રેનીંગની મુલાકાત લેવામાં આવે છે. આ ટ્રેનીંગ યુએસએ ના લાઇફ કચચ ડકમ.મુકલ પરીખ, ડોકટરો અને મનોવિજ્ઞાન ભવનના અધિકારીઓ દ્વારા લેવામાં આવે છે.

ટ્રેનીંગમાં કોરોના લ લગટા પ્રશ્નો અને અન્ય વાર્તાઓ માર્ગદર્શિકા અપાશે
રાજકોટ સ્વનિર્દેશ શાળા સંચાલક મંડળના ડીવી.મહિતાએ જણાવ્યું હતું કે, કોરોણાની મહાત્મઘાતી અવકાશ અભાવ અને અંધશ્રદ્ધાના લોકો વેક્સિન નામના સ્થાનિકોની નોંધણી બહુ ઓછી છે. શાળાના બાળકોના વાલીઓ વેક્સિન પ્રખ્યાત કેમ અથવા પ્રખ્યાત છે તે શાખા માટેના માર્ગદર્શિકાની તૈયારી કરે છે. અત્યારે આ ખાસ ધ્યાન રાખનારા કોરોના વોરિયર્સની ટ્રેનીંગની જરૂરિયાત પણ નથી, પરંતુ પ્રથમ વખતની સમીક્ષા કરવામાં આવી છે. કોરોના લતા પ્રશ્નો અને અન્ય વાર્તા માર્ગદર્શિકાની રચના કરે છે.

રાજકોટ સ્વનિર્દેશ શાળા સંચાલક મંડળના ડીવી.મહિતા.

રાજકોટ સ્વનિર્દેશ શાળા સંચાલક મંડળના ડીવી.મહિતા.

વિરોમાં કોરોના વોરિયર્સના સર્ટિફાઇડ કોર્સ કરાવાય છે
વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, વિશ્વના કેટલાક દેશોમાં કોરોના વિયરિયર્સના સર્ટિફાઇડ ક કરર્સના અભ્યાસ વિશે જણાવાયું છે. સામાજિક, આર્થિક, મનોવૈજ્ઞાનિક, શૈક્ષણિક અને સ્વાસ્થ્ય સંબંધી લગતા પ્રશ્નો જો કોઈ સમાધાન કેવી રીતે લેવી અને સમાજને તેમાંથી કેવી રીતે બચાવ કરવો તે અભ્યાસ સંપાદન છે. મૂળ હવામાન અને યુ.એસ.એ. રહેવા ડો. કમલ પરી કે જેઓ અમેરિકામાં લાઇફ કોચ તરીકે સેવા આપી રહી છે. તે રાજકોટ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના મનોવિજ્ઞાન ભવન અને આઇએમએ સાથે મળીને બનેલા પ્રવાસીઓની ટ્રેનિંગ પુરીક્ષા છે.

સફળતાપૂર્વક સફળતા પછીના દરેક પ્રોજેક્ટનો અમલ કરાશે
સમાજમાં ભાગ લેવાય છે, બીજા પ્રશ્નો પૂછતા હોય છે, સમાજમાં કોઈ જુદી અસર થાય છે અને સમાજ બચાવી શકાય છે, ખાસ કરીને પ્રવાસની ટ્રેનિંગની સંભાવના છે, જે દૂર રહે છે. રાજકો રાજકો ટમાં કામ. કરવામાં………….. પ્રોજેક્ટ. પ્રોજેક્ટ પ્રોજેક્ટ પ્રોજેક્ટ પ્રોજેક્ટ પ્રોજેક્ટ. પ્રોજેક્ટ પ્રોજેક્ટ પ્રોજેક્ટ પ્રોજેક્ટ પ્રોજેક્ટ પ્રોજેક્ટ………. અસરકારક બાબતો છે, આ કરતાં વધુ સંખ્યામાં વધુ જોડાયેલી અને સમાજની આગળની બચાવ માટે સહાયક સહાયક એપલ શાળાના સંચાલક મંડળ દ્વારા લેવામાં આવી છે.

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના સહકારી દર્દીઓની તાલીમ અપાચે (ફાઇલ તળવીર).

સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના સહકારી દર્દીઓની તાલીમ અપાચે (ફાઇલ તળવીર).

અંધશ્રદ્ધાણે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના ઉમદા કાર્ય
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના મનોવિજ્ઞાન ભવન દ્વારા અંધશ્રદ્ધાના ઉમદા કાર્યકારી પગલા લેવામાં આવે છે. કોરોના વેક્સિન ઉપરના લોકોમાં જાગૃતિ દર્શાવવામાં આવી રહી છે. આથી મનોવિજ્ઞાન ભવની લોકો૦ લોકોની ટીમ ગૃહમાં ફરી એકવાર આવી રહી છે અને લોકોની કાઉન્સેલિંગમાં વેક્સિન સ્થાનોને અસરકારક રીતે દૂર કરવામાં આવે છે. દેશમાં કોરોના અને વેક્સિનના સમાપ્ત થઈ રહેલા અંધશ્રદ્ધાના કૂકની દિવાળી છે. આ ટીમ દૂર સમાજવી છે અને જાગૃત કરી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *