કોરોનાનો ખોફ ઘટતાં પંચાયતની કચેરી ધમધમીઃતા.16મીએ જિ.પં.ની મીટિંગ

કોરોનાનો ખોફ ઘટતાં પંચાયતની કચેરી ધમધમીઃતા.16મીએ જિ.પં.ની મીટિંગ

Spread the love

વડોદરાઃ વડોદરામાં કોરોનાના કોસો ઘટક હવે સરકારી કચેરીની બાબતો પણ રાબેતા મુજબની કાર્યવાહીની પરિસ્થિતિ એકવાર્વોદ્રા ચૌચાયર પણ સભાસભ્ય અને વિવેટી અધિકારીઓ વચ્ચેના મધ્યમ અસ્તિત્વમાં આવ્યા છે.

કોરોના કેસો ઘટક વડોદરાની પરિસ્થિતિમાં હવે વેક્સિનિ કર્સ્ટમેન્ટમાં વધુ જોરનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે પરંતુ તે પછીના ગ્રામીણની સ્કૂલો અને કોમ્યુનિટિ સેન્ટરોમાં ઉભા કર્ણાટક બહુવિધ કોવિડ કેર સેન્ટરો પણ બંધ થયા છે.

વડોદરાની પંચાયત અને ચર્ચ પંચાયતની કચેરીની ઘટનાઓ ચાલુ રહી છે અને આગામી તા .૧૬ મીએ વડોદરાની પંચાયતની સામાન્ય ભાગ પણ બોલામાં બનેલી ઘટનામાં સમાવિષ્ટ સુપરત કર્ણાહુતિનો કામચલાઉ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *