કેન્દ્ર સરકારની નવી વેક્સીન નીતિ જાહેર, 45 વર્ષથી વધુ વયવાળાને પ્રાથમિકતા

કેન્દ્ર સરકારની નવી વેક્સીન નીતિ જાહેર, 45 વર્ષથી વધુ વયવાળાને પ્રાથમિકતા

Spread the love

નવી દિલ્હી, તા .8 જૂન 2021, મંગળવાર

પીએમ રેસીના એલાનો એક દિવસ પછી ભારતની ચિકિત્સા અભિયાન નવી નવીનતમ ગ્લાસિસ જાહેર જનતા દીધી છે.

જેનું કેન્દ્ર સરકાર વેકસીન બનાવતી કંપનીઓ દ્વારા 75 ટકા વેકસીન ખરીદી રાજ્યની મફત સબમિટ. પ્રાઇવેટ હોસ્પીટલો માટે વેકસીની કિંમત વેકસીન કંપનીઓ જાવ.

કેન્દ્ર સ્ત્રી રાજ્યોને મહેલી વેકસીન તે રાજ્ય સરકારના રાજ્ય સરકારના વૈકસી ડોને ફાળવશે. સ્વાસ્થ્ય કર્મચારીઓની પ્રાથમિકતા અપાશે, અને પછી 45 વર્ષથી વધુ વયના અને તે પછી દૂર થઈ ગયાં પ્રાથમિક સ્તરે તે બેજો ડોઝ લેસ્ટર પાસે છે.

નવી ગાઈડનનો છેલ્લા 18 વર્ષથી વધુ વાયના લોકોનો નંબર. આ રાજ્યની સરકારની જાતિના પ્રાથમિક ધોરણો છે. કેન્દ્ર દ્વારા રાજ્યોને વસતી, બિમાર લોકોની ટકાવારી અને વૈકસીસનો અભિયાન શરૂ થતાં પ્રગતિની પરિસ્થિતીમાં ડોઝ ફાળ સંપાદન કરવામાં આવે છે. વેક્સીન વેદફાતી તે રાજ્યની ફુઝિતા ડોઝ પર અસરકારક નથી.

કેન્દ્ર સરકાર રાજ્ય સરકારની પહેલી વાત કહે છે દરેક રાજ્યના ડ કેટઝાવન. જે હિસાબથી રાજ્યોના પ્રસંગો છે તે વિનુન છે. ગર્ગો અને વેકેશન કેન્દ્રોની માહિતી પણ દૂર અપાશે.

જુની નીતિના કેન્દ્ર સરકાર 50 ટકા વેકસીન ખરીદી પણ 75 ટકા ખરીદી છે. જુની નીતિ 25 ટકા વેકસીન રાજ્યોની ખરીદી પણ હવે રાજ્યો વેકસીન ખરીદી કોઈપણ સમયગાળા દરમિયાન થતી નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *