સિદ્ધિ: જામનગરની આરોગ્ય ક્ષેત્રે વધુ એક સિદ્ધિ, કામદાર કોલોની આરોગ્ય કેન્દ્રે 89.12ના સ્કોર સાથે સમગ્ર દેશમાં પસંદ થયેલા 177 કેન્દ્રોમાં સ્થાન મેળવ્યું

સિદ્ધિ: જામનગરની આરોગ્ય ક્ષેત્રે વધુ એક સિદ્ધિ, કામદાર કોલોની આરોગ્ય કેન્દ્રે 89.12ના સ્કોર સાથે સમગ્ર દેશમાં પસંદ થયેલા 177 કેન્દ્રોમાં સ્થાન મેળવ્યું

Spread the love
  • જામનગરના આરોગ્ય ક્ષેત્રે બીજી સિદ્ધિ, 89.12 ના સ્કોર સાથે કામદાર કોલોની આરોગ્ય કેન્દ્ર, દેશભરના 177 પસંદ થયેલ કેન્દ્રોમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું.
  • કેન્દ્ર રાષ્ટ્રીય હેલ્થ મિશન દ્વારા જામનગરના કામચલાઉ કોલણી આરોગ્ય કેન્દ્ર રાષ્ટ્રીય ક્વોલિટી એશ્યોરન્સનું સર્ટિફિકેશન

જામનગરની આરોગ્ય ક્ષેત્રમાં એક વધુ સંસ્કૃતિ ઉમેરવામાં આવી છે. કેન્દ્ર સરકારનું નેશનલ હેલ્થ મિશન દ્વારા લેવામાં આવેલ મૂલ્યાંકન શહેરના કામચલાઉ કોલોની આરોગ્ય કેન્દ્ર રાષ્ટ્રીય રાષ્ટ્રિય કવોલિટી એશ્યોરન્સ સર્ટિફિકેશન માટેની પસંદગી કરવામાં આવી છે. સમગ્ર ભારતની કુલ 177 આરોગ્ય કેન્દ્રોની પસંદગીની તૈયારી છે. જામનગરના કામચલાઉ કોલિની અર્બન હેલ્થ સેન્ટરને પણ સ્થાન મળ્યું રાષ્ટ્રીય સ્તરે જામનગરનું ગૌરવ વધાર્યું છે. કામચલાઉ કોલોની સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રેન્દ્રિત વિસ્તારોના મુલ્યાંકોમાં 89.12 ટકકાનો સ્ક્વેર હાંસલ કરી શકાય છે તે સ્થાન છે.

આજના જ્ કરાતિ કરતો પત્રકાર રાષ્ટ્રીય હેલ્થ મિશનના અધિકાર છાપ અને ડાયરેક્ટર વંદના ગુરુનાની દ્વારા રાજ્ય આરોગ્ય અને દર્દી કલ્યાણ વિભાગના અગ્ર એચચિવશ્રી જયંતી એસ. રવિન સંબોધને પાઠ સંદેશાઓ છે. આ ઉપરાંત ભાવનગર મથાવડા અને હાથ પ્રાથમિક પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને અમરેલીના ચાર્ડી પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રની પસંદગીના પ્રમાણપત્ર માટે લેવામાં આવ્યા છે.

મહત્વનું છે, વર્ચ્યુઅલ મૂલ્યાંકન, રાજ્યનું પ્રમાણપત્ર, દસ્તાવેજોની ચકાસણી, વૈજ્ઞાનિક અને કાયદાકીય પૂર્તિ, મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્ષમતા ઇન્દ્રિય વિસ્તારની આ સમયની મૂલ્યાંકન અને ગુરનકન મળી છે. આ સિવાય .પી.પી., લેબોરેટરી, લેબર ર ,મ્પ, ઇન પેશન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ, નેશનલ હેલ્થ પ્રોગ્રામ અને સામાન્ય વહીવાટ સંલગ્ન બાબતો ઉપરાંત આ પ્રમાણપત્ર મૂલ્યાંકન અને ગુરંકન માટે વિચારણા છે.

દેશના કુલ 177 પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં લાયકની ગણતરી કરવામાં આવે છે. શ્રી ગુજરાતના 18 પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો શામેલ છે. આમ, જામનગરે ફરી એકવાર રાષ્ટ્રીય આંકડા સનમાન અવકાશમાં આવે તેવું આરોગ્ય ક્ષેત્રે મળ્યું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *