વડોદરા: જૂન 2020 ની સ્કીમ મુજબ વેરો, વ્યાજ અને દંડ લઈને રદ થયેલો નોંધણી નંબર ઇન્સ્ટોલ કરે તેવી માંગણી

વડોદરા: જૂન 2020 ની સ્કીમ મુજબ વેરો, વ્યાજ અને દંડ લઈને રદ થયેલો નોંધણી નંબર ઇન્સ્ટોલ કરે તેવી માંગણી

Spread the love


– જી.એસ.ટી. સમાધાન યોજનાઓ વેપારના લાભો તેના માટેના કેન્સલ નોંધણી નંબર ઇન્સ્ટોલ કરવાની આવશ્યકતા છે

વડોદરા, તા, 7 જુન 2021, સોમવાર

વડોદરા જે વેપારીઓ જુલાઈ 2017 થી 20ગસ્ટ 2021 સુધી 3 જી બી 3 પત્રકાર પરિસ્થિતી ન હોય તે તારીખ 1 જૂનથી 31 ઓગસ્ટના સમયગાળાની ભૌતિકતાની તે જસ્ટિની યોજના જાહેર થઈ શકે છે .અર્ત રેન્‍ટ માટે અગાઉની કંપનીની નોંધણી નંબર રદ થઈ ગયો છે અને તે તૂટી ગયો છે. લિમિટ વધારાની રજૂઆત કરવામાં આવે છે.

આ સ્કીમ પ્રમાણે વેપારીને સેન્ટર અને સ્ટેટ પર મળવાનું સૌઉનન 500 થી 1000 જેટલા મહિના પહેલા ભરીને પત્રક ભરી મેળવે છે .ત્યારે અગાઉ 3 થી 6 મહિના સુધી વેપારીએ વેરોઅરી નોટ નોંધાયેલ નંબર નંબર દેવાયો છે, વેપારીને આ યોજનાનો લાભ મળ્યો છે. સરકારના તમામ વ્યવસાયિક લાભોની યોજના લાવી રહી છે, તે તમામ જૂથોને દૂર કરવા જૂન 2020 ની સ્કીમ છે, જેની નોંધ નંબરની સંખ્યા ઉપર છે, કસરત અને દંડની જગ્યામાં નોંધણી નંબર ચાલુ રાખવો જરૂરી છે. વેપારીઓની રદ નોંધણી નંબર ચાલુ છે, પરંતુ ટ ટેકક્સ બાર એસોસિએશનના મુકેશ શર્મા કહે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *