વડોદરા એરપોર્ટને સયાજીરાવ ગાયકવાડના નામ સાથે જોડાવા વિવિધ સંગઠનોની માંગ

વડોદરા એરપોર્ટને સયાજીરાવ ગાયકવાડના નામ સાથે જોડાવા વિવિધ સંગઠનોની માંગ

Spread the love

વડોદરા, તા. 7 જુન 2021, સોમવાર

વડોદરાના આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઇ મથકને “સર સ્યાજીવ ગાયકવાડ આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઇ મથક” નામ આગળ ધપાવી શકાય તેવું શહેરના ચાર સંગઠનો દ્વારા વડોદરા શહેરના કલેક્ટર કચેરી પાસે આવ્યા હતા.

સ્માર્ટ સિટી વડોદરામાં હવે રાષ્ટ્રીય હવાઇ મથક બનાવા જઇને સમય પૂર્વેની સરકારની સરકાર દ્વારા આપવામાં આવેલી સરકારી સરકારની સુનિશ્ચિતતાની ઘટના બની છે, તે આજના હવાઈ મથકને “સર સયાજીરાવ ગાયકવાડ હવાતિહાસિક હવાઇ મથક” નામનો સમયગાળો છે. સંગઠનો બે અખિલ મહારાષ્ટિવ યુવક સંગઠન, શિવસેના, વડોદરા શહેર, મહારાષ્ટ્રિયન યુવા સંગઠનલા એન.સી.પી. સંયુક્ત રીતે વહીવટી એક વડોદરા ગ્લાસ કલેક્ટર કચેરી કચેરી પહોંચ્યા પદ્વી રજૂઆત થઈ.

ચારેય સંગઠના હોદ્દીદરે કહ્યું, સર સયાજીવ ગાયકવાડે વડોદરા શહેરની જગતની પ્રાર્થના છે, પ્રગટ મહારાજ સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી, મધ્યજીની વૃદ્ધ હોસ્પીટલ સર સયાજી હિટલસ્પિટલ, સયાજીબાગ, ન્યાયમંદિર અનેકતિહાસિક ધારાધર સંસદ. તે શહેરના રાષ્ટ્રીય હવાઇ મથકને “સર સ્યાજીવ ગાયકવાડ આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઇ મથક” નામ તેમના સન્માનમાં મુકત થયા હતા મુખ્ય વડોદરા જીલા ક્લેક્ટર કચેરી આવી ગયા છે, પાઠવી રજૂઆત થઈ છે અને જોશરીની ભૂતકાળની પરિસ્થિતિ સંતોષી નથી બની રહી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *