અંધશ્રદ્ધા: માનતા માનવાથી કોરોના નહીં થાય, વેક્સિન લઇશું તો ભગવાન કોપાયમાન થશે અને સ્ત્રીઓને ગર્ભ નહિ રહે!

અંધશ્રદ્ધા: માનતા માનવાથી કોરોના નહીં થાય, વેક્સિન લઇશું તો ભગવાન કોપાયમાન થશે અને સ્ત્રીઓને ગર્ભ નહિ રહે!

Spread the love

ડાં. ર……………………………………….

શહેરોમાં વેક્સિનની સગવડ પૂર્તિઓ ચાલી રહી છે, પરંતુ ઘણા લોકોમાં ઘણા બધા લોકો અંધશ્રદ્ધાળુ રહે છે. કૃષિ લોકો કહે છે કે વેક્સિન નથી, પણ માનવતામાં પણ કોરોનાથિ બચ્ચા છે, વેક્સિન સાથેનો સમય તે ભગવાન કોપાયમાન છે અને ધર્મગુરુઓ નથી, એકબીજા સાથે ખુલ્લા ગુણો છે.

મનોવિજ્ઞાન ભવના અધ્યાક્ષ ડૉ. જોગસણના કહેવા મુજબ, લોકોમાં પૂજા થાય છે, કારણ કે વિવિધ પ્રકારની વેક્સિન અપાય છે. લોકો મનથી અંધશ્રદ્ધા દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. રાષ્ટ્રીય વિદ્યાલયની જાગૃતિ કળા અને લોકોની કાઉન્સિલિંગ, રાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી મનોવિજ્ઞાન ભવનની ટી.પી. સોપ્સ છે. છેલ્લા છેલ્લા દિવસે સાયકોલોજિના નિષ્ફળ પ્રોફેસરો અને લાંબા ટીમ જુદા જુદા ગામોમાં ફરી એકવાર ચર્ચા કરવામાં આવે છે.

ભૂવા કહે છે રસી મુકાવણી માતાજી ના પાડી છે

 • ગ્રામ્ય કિસ્સાઓ કે વેક્સિન રાત્રી મરી જઇ રહ્યા છે.
 • રસીમાં ભેદભાવ છે. શહેરમાં ભાગ-જુદી જુદી જુદી અપ્તીનો ભ્રમ છે.
 • અમારા વીમા ઉતરાવી 10 લાખ ટુકડાઓ આપો.
 • વેક્સિન ના પણ માનતા ના માનવી ની કોરોનાથી બચી.
 • વેક્સિન મુલાકાત સમય ભગવાન કપપિમન.
 • વેક્સિન રાથી સંતો ગર્ભ નહીં.
 • કર્ણાટિ કોરોણા ન માતાજીનો ત્યાગ કરો, માતાજીને ભૂલો લાગે જો રસી પરીક્ષા.
 • માતાજી છે, કોરોના લોકો કંઈ નથી બગાડે છે.
 • ભૂવા કહે છે, માતાજીએ રસી મુકવાની ના પાડી છે.
 • રોજા સ્થળ રેસી ન છોકરી.
 • વેક્સિન પ્રખ્યાત તો’ય સગા મરી ગયા તો વેક્સિનનો અર્થ શું?
 • લેખમાં આપો વેક્સિનથી કશું જ નહીં હોવું જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *