વડોદરાની આસપાસ હાઇવે પરની પડોશી ગોડાઉન મોડી શરૂ થઈ રહી છે

વડોદરાની આસપાસ હાઇવે પરની પડોશી ગોડાઉન મોડી શરૂ થઈ રહી છે

Spread the love

વડોદરા, તા .4 જુન 2021, શુક્રવાર

વડોદરાની આસપાસ હાઇવે પરની પડોશી ગોડાઉન મોડી શરૂ થઈ રહી છે. પ્રભાવકૃષ્ણ મકરપુરા નજીક એક વધુ ગોડાઉન આગોતરા બનાવટ બનેલા ફાયર બ્રિગેડના બે કલાક સુધી કાર્યરત થઈ હતી.

વડોદરાની આસપાસ હાઇવે ઉપરની સ્ક્રેપના અને ગોડાઉનો સંવર્ધન છે. કેટલાંક સ્થળો તો ગોડાઉન કામકાજ કરનારને બનાવવામાં આવે છે. વડિલે ગોડાઉન ફાયર સેફ્ટી પણ કોઈ સવલત હોતી નથી. જેના કારણે આગ. આગ આગ લાગ.. તા.. છે.

મકરપુરા નજીક જામ્બુઆ મુલાકાત લેવાય છે સ્ક્રેપના ગૌડાઉન ગઈ કાલની કોઈ પણ કારણ નથી આગ લાગતી આસપાસની ઘટનામાં ધુમાડા છવાયા લોકો. આગલા એટલી ભીષણ 8 થી 10 કિલોમીટરની આગમાં આગ આવી છે. ફાયર બ્રિગેડની સહાયક કલાકો પછી આગમન કાબુનો બન્યો હતો. આ પણ તપાસની તપાસ હાથ ધરી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *