સુવિધા: પાટણ માર્કેટયાર્ડમાં વરસાદથી ખેડૂતોમાં માલને નુકસાન ન થાય તે માટે શેડ બનશે

સુવિધા: પાટણ માર્કેટયાર્ડમાં વરસાદથી ખેડૂતોમાં માલને નુકસાન ન થાય તે માટે શેડ બનશે

Spread the love
  • શેડ બનાવટની તંદુરસ્ત સમયગાળા પૂર્ણ થઈ હતી

પટ્ટન માર્કેટયાર્ડમાં રેડીંગ ફોટોગ્રાફ્સની ખુલ્લી મુકાબલો ટૂંક સમયમાં થઈ રહ્યો હતો. માર્કેટીયાર્ડમાં વરસાદના વાતાવરણમાં માલખાનાનો સમય ન આવે તે માટે શેડ બનશે. શે શે શે બનાવ બનાવ બનાવ સમયમાં સમયમાં સમયમાં કામ કામ કામ કામ કામ કામ કામ કામ કામ કામ કામ. કામ કામ કામ કામ…..

શેડ માટે સાઉદી, 87,94,7૦૦ નો એસ્ટિમેટ ખર્ચ થ્ટર છે
પ્રાકૃતિક જન્મ પેદાશો માલને વાતાવરણનો કોઈ અસર થાય અને તે સમયે અહીં સ્થાન મેળવવું. પટ્ટન માર્કેટટાયર્ડ સેક્રેટરી સાથે જોડાયેલ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે, ઉપરોક્ત શેડ માટે સાઉદી 87 87,94,7૦૦ નો એસ્ટિમેટ ખર્ચ થ્ટર છે. તેની તાંત્રિક પ્રક્રિયા પુરી એક ચુકી છે.

શેડ બનાવટ તાતી આવશ્યક ઉભી એક
હાલના ટેંડરોમાં તે ઝડપી કાર્યકારી હાથ છે. આ શેડ બનાવટ તાતીયાત ઉભી આવી ગઈ. ખાસ કરીને વરસાદી વાતાવરણીય ઉત્પાદન માલ ન બગડે તે માટે અહીં સંગ્રહિત કરી શકાય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *