સંતોની માનવસેવા: દુબઇ BAPS સ્વામિ.મંદિરે 22 મેટ્રિક ટન ઓક્સિજન લિક્વિડ ટેન્કર મોકલ્યું, રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલે આપવામાં આવ્યું

સંતોની માનવસેવા: દુબઇ BAPS સ્વામિ.મંદિરે 22 મેટ્રિક ટન ઓક્સિજન લિક્વિડ ટેન્કર મોકલ્યું, રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલે આપવામાં આવ્યું

Spread the love

રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ ઓક્સિજન ટેન્કરનું દાન

  • રાજકોટ સિવિલ હોસ્પીટલો રાજકોટ સ્વામિથ્રિના મંદિના સન્તન પૂજા-વિધિ

કોરોનાની વૈશ્વિક મહાત્મા દરમ્યાન અનેક સેવાભાવી સંસ્થાઓ આગળની સરકારની સહાયરૂપ સહાયક છે. તે બીએપીએસ સ્વામીન્દ્રિન સંસ્થા પણ નથી. અત્યાર સુધી બીએપીએસ સ્વામીન્દ્રયન સંસ્થા દ્વારા ફૂડ પેકેટ, ફૂડ ડીસીઝ સર્વિસ સપ્લાય થયેલ છે. જ્યારે અન્ય ઘટક લિરિન ઓક્સિજન અને બેડની અચૂક કોવિડ કેર સેન્ટર સેક્ટર ઓક્સિજન સર્વિસ સપ્લાય થયેલ છે. આજે દુબઇ મંગવી ખાસ રાજકોટની સિવિલ હોસ્પીટલે 22 મેટ્રિક ટન ક્સક્સિજન લિક્વિડ ટેન્કરની ફાળવણી થઈ છે.

સંતો દ્વારા ઓક્સિજન ટેન્કરની પૂજા વિધી કરો
રાજકોટ બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ સંસ્થા અશુદ્ધ મુનિ સ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે, બીએપીએસ સંસ્થા હ .સ્પિટલની સેવા સાથે ફૂડ પેકેટ, ફૂડ ડીસીઝ અને અન્ય ઘાતક વિશિષ્ટ ઓક્સિજન લિક્વિડ સેવા સ્થાપના કરી છે. આજે દુબઇની આજુબાજુની ટ્રસ્ટ દ્વારા ખાસ ઓક્સિજન લિક્વિડ ટેન્કર લખેલ છે જે 22 મેટ્રિક ટન િક્સિજન ટેન્કરની પૂજા વિધિ પછીના સમયે સિવીલ હોસ્પીટલ સ્થિત છે. આ ટકેન્દ્ર બીએપીએસ સંસ્થા સંતોષપૂર્ણ બનેલી મેયર ડો. પ્રદિપ ડવ, એડિશનલ રાષ્ટ્રિય કલેક્ટર પરિશ્રમ પંડ્યા સિવિલ હિટલસ્પિટલના આરએમઓ સમાવિષ્ટ અધિકારીઓના સ્થાયી સ્થળોએ ચાલતા કામ.

સંતતા પૂજન વિધી કરો.

બીજા ચરણમાં િક્સિજન ટેન્ક રાજકોટ
વિચારણાઓ આજે દુબઈ લેખિત ક્સક્સિજન ટેન્કર બીજા ચરણમાં છે. પહેલા ચરણ અમેરિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા અને આફ્રિકા આવ્યા ઓક્સિજન ટેન્કર સેક્ટરને પસંદ કરેલ. જામનગર, મોરબી અને પાલનપુર આવેલ છે.

રાજકોટ સ્વામિનારાયણ મંદિરે સંભળાય છે.

રાજકોટ સ્વામિનારાયણ મંદિરે સંભળાય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *