કોરોના ગુજરાત LIVE: રાજ્યમાં કોરોના કાબૂમાં, 80 દિવસ બાદ પહેલીવાર 1120 નવા દર્દી નોંધાયા, બે મહિના બાદ મૃત્યુઆંક પણ 17થી નીચે

કોરોના ગુજરાત LIVE: રાજ્યમાં કોરોના કાબૂમાં, 80 દિવસ બાદ પહેલીવાર 1120 નવા દર્દી નોંધાયા, બે મહિના બાદ મૃત્યુઆંક પણ 17થી નીચે

Spread the love

તારીખ પોઝિટિવ કેસ ડિસ્કચાર્જ મોર 1 જાન્યુઆરી 734 907 3 2 જાન્યુઆરી 741 પર રાખવામાં આવી છે 922 5 3 જાન્યુઆરી 715 938 પર રાખવામાં આવી છે 4 4 જાન્યુઆરી 698 પર રાખવામાં આવી છે 898 પર રાખવામાં આવી છે 3 5 જાન્યુઆરી 655 છે 868 4 6 જાન્યુઆરી 665 પર રાખવામાં આવી છે 897 પર રાખવામાં આવી છે 4 7 જાન્યુઆરી 667 899 3 8 જાન્યુઆરી 685 પર રાખવામાં આવી છે 892 3 9 જાન્યુઆરી 675 પર રાખવામાં આવી છે 851 પર રાખવામાં આવી છે 5 10 જાન્યુઆરી 671 પર રાખવામાં આવી છે 806 પર રાખવામાં આવી છે 4 11 જાન્યુઆરી 615 746 પર રાખવામાં આવી છે 3 12 જાન્યુઆરી 602 855 પર રાખવામાં આવી છે 3 13 જાન્યુઆરી 583 પર રાખવામાં આવી છે 792 4 14 જાન્યુઆરી 570 છે 737 છે 3 15 જાન્યુઆરી 535 પર રાખવામાં આવી છે 738 પર રાખવામાં આવી છે 3 16 જાન્યુઆરી 505 છે 764 3 17 જાન્યુઆરી 518 છે 704 2 18 જાન્યુઆરી 495 છે 700 2 19 જાન્યુઆરી 485 છે 709 છે 2 20 જાન્યુઆરી 490 707 છે 2 21 જાન્યુઆરી 471 પર રાખવામાં આવી છે 727 પર રાખવામાં આવી છે . 22 જાન્યુઆરી 451 પર રાખવામાં આવી છે 700 2 23 જાન્યુઆરી 423 છે 702 . 24 જાન્યુઆરી 410 704 . 25 જાન્યુઆરી 390 707 છે 3 26 જાન્યુઆરી 380 છે 637 પર રાખવામાં આવી છે 2 27 જાન્યુઆરી 353 462 . 28 જાન્યુઆરી 346 602 2 29 જાન્યુઆરી 335 છે 463 . 30 જાન્યુઆરી 323 441 પર રાખવામાં આવી છે 2 31 જાન્યુઆરી 316 335 છે 0 1 ફેબ્રુઆરી 298 406 . 2 ફેબ્રુઆરી 285 432 . 3 ફેબ્રુઆરી 283 528 છે 2 4 ફેબ્રુઆરી 275 430 . 5 ફેબ્રુઆરી 267 છે 425 પર રાખવામાં આવી છે . 6 ફેબ્રુઆરી 252 401 . 7 ફેબ્રુઆરી 244 355 છે . 8 ફેબ્રુઆરી 232 450 છે . 9 ફેબ્રુઆરી 234 353 . 10 ફેબ્રુઆરી 255 495 છે 0 11 ફેબ્રુઆરી 285 302 2 12 ફેબ્રુઆરી 268 પર રાખવામાં આવી છે 281 . 13 ફેબ્રુઆરી 279 283 0 14 ફેબ્રુઆરી 247 છે 270 . 15 ફેબ્રુઆરી 249 છે 280 0 16 ફેબ્રુઆરી 263 271 . 17 ફેબ્રુઆરી 278 273 . 18 ફેબ્રુઆરી 263 270 0 19 ફેબ્રુઆરી 266 પર રાખવામાં આવી છે 277 . 20 ફેબ્રુઆરી 258 પર રાખવામાં આવી છે 270 0 21 ફેબ્રુઆરી 283 264 . 22 ફેબ્રુઆરી 315 272 . 23 ફેબ્રુઆરી 348 પર રાખવામાં આવી છે 294 0 24 ફેબ્રુઆરી 380 છે 296 . 25 ફેબ્રુઆરી 424 301 . 26 ફેબ્રુઆરી 460 315 0 27 ફેબ્રુઆરી 451 પર રાખવામાં આવી છે 328 . 28 ફેબ્રુઆરી 407 છે 301 . 1 માર્ચ 427 છે 360 . 2 માર્ચ 454 છે 361 0 3 માર્ચ 475 પર રાખવામાં આવી છે 358 . 4 માર્ચ 480 છે 369 છે 0 5 માર્ચ 515 છે 405 છે . 6 માર્ચ 571 પર રાખવામાં આવી છે 403 . 7 માર્ચ 575 છે 459 છે . 8 માર્ચ 555 પર રાખવામાં આવી છે 482 . 9 માર્ચ 581 પર રાખવામાં આવી છે 453 છે 2 10 માર્ચ 675 પર રાખવામાં આવી છે 484 0 11 માર્ચ 710 451 પર રાખવામાં આવી છે 0 12 માર્ચ 715 495 છે 2 13 માર્ચ 775 છે 579 પર રાખવામાં આવી છે 2 14 માર્ચ 810 586 પર રાખવામાં આવી છે 2 15 માર્ચ 890 છે 594 . 16 માર્ચ 954 છે 703 2 17 માર્ચ 1122 775 છે 3 18 માર્ચ 1276 899 3 19 માર્ચ 1415 948 પર રાખવામાં આવી છે 4 20 માર્ચ 1565 969 6 21 માર્ચ 1580 989 પર રાખવામાં આવી છે 7 22 માર્ચ 1640 1110 4 23 માર્ચ 1730 1255 છે 4 24 માર્ચ 1790 1277 8 25 માર્ચ 1961 1405 7 26 માર્ચ 2190 1422 6 27 માર્ચ 2276 1534 5 28 માર્ચ 2270 1605 8 29 માર્ચ 2252 છે 1731 8 30 માર્ચ 2220 1988 10 31 માર્ચ 2360 2004 9 1 એપ્રિલ 2410 2015 9 2 એપ્રિલ 2640 2066 11 3 એપ્રિલ 2815 2063 13 4 એપ્રિલ 2875 2024 14 5 એપ્રિલ 3160 2018 15 6 એપ્રિલ 3280 છે 2167 17 7 એપ્રિલ 3575 2217 22 8 એપ્રિલ 4021 2197 છે 35 9 એપ્રિલ 4541 2280 42 10 એપ્રિલ 5011 2525 49 11 એપ્રિલ 5469 2976 54 12 એપ્રિલ 6021 2854 છે 55 13 એપ્રિલ 6690 2748 67 14 એપ્રિલ 7410 2642 73 15 એપ્રિલ 8152 છે 3023 81 16 એપ્રિલ 8920 3387 94 17 એપ્રિલ 9541 3783 97 18 એપ્રિલ 10340 છે 3981 110 19 એપ્રિલ 11403 છે 4179 117 20 એપ્રિલ 12206 છે 4339 121 21 એપ્રિલ 12553 છે 4802 છે 125 22 એપ્રિલ 13105 છે 5010 137 છે 23 એપ્રિલ 13804 છે 5618 142 24 એપ્રિલ 14097 6479 152 25 એપ્રિલ 14296 6727 157 છે 26 એપ્રિલ 14340 છે 7727 158 છે 27 એપ્રિલ 14352 છે 7803 છે 170 28 એપ્રિલ 14120 છે 8595 174 29 એપ્રિલ 14327 છે 9544 180 30 એપ્રિલ 14605 પર રાખવામાં આવી છે 10180 173 1 મે 13847 10582 172 2 મે 12978 છે 11146 153 3 મે 12820 11999 છે 140 4 મે 13050 છે 12121 છે 131 5 મે 12955 છે 12995 છે 133 6 મે 12545 છે 13021 123 7 મે 12064 13085 119 8 મે 11892 14737 પર રાખવામાં આવી છે 119 9 મે 11084 14770 છે 121 10 મે 11592 14931 છે 117 11 મે 10990 છે 15198 118 12 મે 11017 15264 102 13 મે 10742 છે 15269 109 14 મે 9995 15365 પર રાખવામાં આવી છે 104 15 મે 9061 15076 95 16 મે 8210 14483 છે 82 17 મે 7135 12342 છે 81 18 મે 6447 9557 છે 67 19 મે 5246 9001 71 20 મે 4773 8308 પર રાખવામાં આવી છે 64 21 મે 4251 પર રાખવામાં આવી છે 8783 છે 65 22 મે 4205 છે 8445 પર રાખવામાં આવી છે 54 23 મે 3794 છે 8734 છે 53 24 મે 3187 9305 છે 45 25 મે 3250 છે 9676 પર રાખવામાં આવી છે 44 26 મે 3085 પર રાખવામાં આવી છે 10007 છે 36 27 મે 2869 9302 છે 33 28 મે 2521 7965 27 29 મે 2230 7109 છે 29 30 મે 1871 5146 25 31 મે 1681 પર રાખવામાં આવી છે 4721 18 1 જૂન 1561 4869 22 2 જૂન 1333 4098 છે 18 3 જૂન 1207 છે 3018 17 4 જૂન 1120 3398 પર રાખવામાં આવી છે 16 કુલ આંક 569347 છે 551481 છે 5600 છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *