શાળાને માર્યા તાળા: અમદાવાદમાં BU પરમિશન વગર ચાલતી વાડજની ગણેશ વિદ્યાલય, ન્યુ વિદ્યા વિહાર અને લક્ષ્મી સ્કૂલ સહિત 10 બિલ્ડીંગ AMCએ સીલ કરી

શાળાને માર્યા તાળા: અમદાવાદમાં BU પરમિશન વગર ચાલતી વાડજની ગણેશ વિદ્યાલય, ન્યુ વિદ્યા વિહાર અને લક્ષ્મી સ્કૂલ સહિત 10 બિલ્ડીંગ AMCએ સીલ કરી

Spread the love
  • વડજની ગણેશ વિદ્યાલય, નવી વિદ્યા વિહાર અને લક્ષ્મી શાળા સહિત અમદાવાદમાં એ.એમ.સી. સીલ્સ 10 બિલ્ડિંગ્સ, જે બી.યુ. પરવાનગી વિના સંચાલિત છે.
  • એએમસી એ બીયુ સિમિશન નહીં 12 સ્કૂલ, 500 પ્રસ્તાવનાની વનસ્પતિ-િસફિસ સીલ કરો

મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા બીયુ સિમિશન દ્વારા કોઈ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો ન હતો શહેર પશ્ચિમ વિસ્તારની રાણી, નવીવાજ અને વાડજ સમાવિષ્ટ 9 શાળા અને 1 કમર્શિયલ કમ્પ્લેક્સ શામેલ 10 બિલ્ડિંગ સેલ કરેલ છે. સિલિગ ઝુંબેશ અંતર્ગત કોર્પોરેશનના એસ્ટેટ ડિવિઝન વિભાજન 30 થી વધુ કમ્પ્લેક્સની 500 જેટલી ઘટનાઓ, 10 થી વધુ હોટલ, 12 ડિઝાઇન સ્કૂલની સીલ મારી દીધી છે.

નવીવાજરે શહેર 9 સ્કૂલ સીલ
મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના એસ્ટેટ વિભાગની મુલાકાત અને વિહાવત્તર મિલિભતિથી શહેરની અનેક બિલ્ડિંગ બીયુ પરમિશન નહીં ચાલતી. જો કે ગુજરાત હાઇકોર્ટના કડક આદેશ થઈ રહ્યા છે ત્યારે હવે કોર્પોરેશનના છૂટક સિલિગન ફરજ છે. હવે હમણાં મિલકતધારકોની પ્રતિક્રિયા અને સેલ પણ ભૂખ્યા ભૂગોનો વારો આવે છે. બી.અાઈ.એન.એન.એન.એન.એન.એન.એલ.એન.એન.એન.એલ.એલ.એલ.એ.એલ.એ.ની. આજે ગુરુદેશી પશ્ચિમ ઝોન એસોટેટ વિભાગો શહેરના વડજ અને નવાવાર્દિશાળાના સમયગાળા 9 શાળા અને રાણીપ શાકમાર્કા નોંધાયેલા મારૂતિ કમ્પ્લેક્સ સેલ થયા છે.

પૂર્વ ઝોન એસ્ટેટ વિભાગો 266

પૂર્વ ઝોન એસ્ટેટ વિભાગો 266

આરકેડની 88 િસફિસ અને તાપકો સેલ
અગાઉની રાણીપ્રાંતિ ગામત્રી શાળા, સાબરમતી જનપથ હોટલ, મોટેરા પ્રવાસ મારૂતિનંદન કાઠીયાવાડી હોટલ સમાવેશ 7 ચોપડે સીલ થઈ ગઈ. પૂર્વ ઝોન એસ્ટેટ વિભાગીય બાળકોમાં ઓમ આરકેડની ઓફ ઓફ િસફિસ અને વરસાદ સીલ થઈ ગયા. જ્યારે ઢવાવર્ષીય નિર્મિત સ્કેવર બિલ્ડિંગમાં 266 કલીટલી વિસ્તારના િસફિસ સીલ કરેલ.

મણિનગરમાં 27 વાર્ષો-િસફિસ સીલ કરવામાં આવ્યા

મણિનગરમાં 27 વાર્ષો-િસફિસ સીલ કરવામાં આવ્યા

હોટલ રોયલ પ્લાઝા પર 7 યુનિટિ સીલ
સોમવાર એસ્ટેટ વિભાજન દક્ષિણના નારોલ સર્કલ નામના ક્ષેત્ર વ્યવસાય કઈઇન્ટ કોમ્પ્લેક્સમાં 90 વ્યક્તિકા િસફિસ અને મણિનગર રેલ્વે ક્રોસિંગ નંબર યશ કોમ્પ્લેકસિની 27 સ્થાનો-િસફિસ સીલ થયેલ છે. દક્ષિણ પશ્ચિમ ઝોન એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા સરખેજની મુલાકાત સમયે મોતી મહેલ હોટલ, સાવન હોટલ, મયુર પેલેસ હોટલ, ભૂખેક્ષા હૈ અને હોટલ રોયલ પ્લાઝા સાથે મળીને કુલ 7 યુનિટિ સીલ લેવાય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *