વડોદરા: શિક્ષકોની ભરતી અંગે નો પરિપત્ર અસ્પષ્ટ હોવાથી વિવાદ: શાળા સંચાલકો દ્વિધામાં

વડોદરા: શિક્ષકોની ભરતી અંગે નો પરિપત્ર અસ્પષ્ટ હોવાથી વિવાદ: શાળા સંચાલકો દ્વિધામાં

Spread the love

વડોદરા, તા, 28 મે 2021, શુક્રવાર

ભંડોળની આજુબાજુની રાજ્ય સરકારની શિક્ષણ વિભાગો પ્રસ્તુત પરિણીત અસ્પષ્ટ તત્વવિષયાનું વિવાદ સર્વિસ તે સમયે લઘુમતી સંસ્થાઓ ભૌતિક પરિસ્થિત એન.ઓ.સી. માટે અરજી કરી શકે છે અને તે સમયની એકીકૃત નિકાળ લાવો છે. સરદાર વડોદરા શહેર કોંગ્રેસ સમિતિ પૂર્વ પૂર્વ શિક્ષણ શિક્ષણ પત્ર પત્રકાર રજૂઆત કરી છે.

શિક્ષણ માર્ગદર્શન રજૂઆત કરી હતી, આર્ટિકલ 30 જેમ લઘુમતી સંસ્થાઓ શિક્ષણ શિક્ષણ કચેરી દ્વારા એન.ઓ.સી. બન્યા સંતોષપૂર્ણ પ્રક્રિયાઓ થાય છે. ત્યારબાદ જાહેરાત થકી આંતરરાષ્ટ્રીય પસંદગી છે મેરીટ પ્રમાણે પસંદગી પછી મોટા શિક્ષણની કચેરીમાં લેખિત સંસ્થાનો વિશેષ સંસ્થાઓ છે. તાજેતરના રાજ્ય સરકાર દ્વારા લઘુમતી સંસ્થાઓએ મકાનમાં ટાટની લાંબી જગ્યાઓ સ્થાપિત કરી હતી, જેમાં પરિવારના લોકો દ્વારા ઇન્ટરનેટ પર બોલાયનનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો, જેનો અંત આવ્યો હતો.

આ વાર્તા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા નવી શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરાયેલ ચોક્કસ ભાગ પાઠવ્યો નથી .શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા અભ્યાસની ભૌતિકતાની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, જ્યારે અમલ પણ આવ્યા ન હતા .ચોટલીક લઘુમતી સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને ભૌતિકરણ માટે એન.ઓ.સી.  હજી…………………………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like