વડોદરા: વિશ્વામિત્રી નદીને ગટર ગંગા બનાવનાર કોર્પોરેશનના જ અધિકારીઓ સામે એસડીએમ ની કોર્ટમાં કેસ

વડોદરા: વિશ્વામિત્રી નદીને ગટર ગંગા બનાવનાર કોર્પોરેશનના જ અધિકારીઓ સામે એસડીએમ ની કોર્ટમાં કેસ

Spread the love

વડોદરા, તા, 28 મે 2021, શુક્રવાર

કોડફ ક્રફ ક્રિમિનલ પ્રોસેસર 1973 ની કલમ 133 અંતર્ગત વદદરા શહેરની છાવણીમાં પ્રસ્તુત છે વિશ્વાત્રી નદીમાં રહેતી ઘૂઘઝુમિતના પ્રદુષિત જળપ્રદ્રવ સાથે વદદ્રા શહેરની જનતાના જીવન સાથેના જીવનની કૃત્ય વદદારાના નાયક ડિસ્ટ્રિક્ટ્રીટ

પાવાગિની તૃતીથી વદદ્રા શહેરની મધ્યપ્રદેશની પ્રગતિ પ્રવિત્ર વિશ્વામિત્રી નદી જેની અસ્તિત્વ છે, જે પવિત્ર વિશ્વામિત્રી નદી વદદ્રા શહેરની છે, જે વદદ્રા મ્યુનિસિપલ ક કોર્પોરેર્શનેશન દ્વારા અને વરસદિ કાસ દ્વારા શ્રુતિગુણસ્થળ બની છે. ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ બંધ થઈ ગયો છે જ્યારે તે સીધાસિધ્ધમૃત ગ્રોસ પ્રદૂષિત પાણી રાત્રિના સમયે રજા છે. વરસાદી કાળા ચોમાસામાં જ વરસાદી પાણી નદીમાં રવાના છે. પરંતુ કૉર્પોરેશન દ્વારા આ વરસાદી કાંઠે 24 કલાક ગેટરોના ભૂમિના પ્રદૂષિત પાણીની સંખ્યા છોડી દેવામાં આવી રહી છે ગેટ્રો ચોકપટ મોટરો દ્વારા ઉલેચીને વરસાદી કટિબંધિત થયેલ છે. અને પવિત્ર વિશ્વામિત્રી નદિને પ્રદુષિત છે. આ વિશ્વામિત્રી નદિ પ્રદૂષિત થેલી વૂદ્રા શહેરની અંદર મચ્છરો ઉપદ્રવ ચારે બાજુથી પસાર થતી બોરના પાણીની ગંધ પણ છે. સંખ્યાબંધ કમળો ઝાડા-ઊલટી મેલેરિયા ટાઇફોઇડ ઇ બેક્રેથી લોકોની સારવાર ચાલુ છે. વર્તમાન કોરોના વાયરસ સંક્રમણ ફેલાયલ પણ કોઈ નોંધપાત્ર પ્રખ્યાત નથી, પણ હવાઈ પ્રદેશો છે, જે નદીની આસપાસના લોકોમાં રહે છે, જ્યારે નારીકોણે પણ મુશ્કેલી અનુભવી છે, જેમાં જણાઇ રહી છે, જલચર જીવો પણ આવી રહી છે, જે વિશ્વામિત્રી નદીના શુક્રિકરણના નામ છે. માત્ર પડકાર વાયદાના નામ છે

વિશ્વામિત્રી નદી કિનારે નિવાસસ્થાન નાગરિકોને હાજર રહેવા નિકાલ કરી શકાય તેવું નથી કારણ કે તે આજકાલ દિન સુધી વડોદરા શહેરના નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે જીવલેણ ચડા છે અને પ્રદ્રેવ અટકાવે છે અને પ્રદ્રેવ વધારી રહ્યા છે

આખી વાતો ધ્યાનમાં લેવાના વુડદ્રા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિરુદ્ધ આરટી આઇડી એક્ટિવિસ્ટ અતુલ ગામેની ક કોર્પોરેર્પોરેશનના અધિકારીઓની હુકમની કસોટી થઈ રહી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *