વડોદરા: ખોટી રીતે બનાવેલા સર્કલ તોડી પાડી કોર્પોરેશનને લાખોનું નુકસાન કરનાર અધિકારીઓ પાસેથી નાણાંની વસૂલાત કરો: વિપક્ષ

વડોદરા: ખોટી રીતે બનાવેલા સર્કલ તોડી પાડી કોર્પોરેશનને લાખોનું નુકસાન કરનાર અધિકારીઓ પાસેથી નાણાંની વસૂલાત કરો: વિપક્ષ

Spread the love

વડોદરા, તા, 28 મે 2021, શુક્રવાર

વડોદરા મ્યુનિસિપલ ક કોર્પોરેર્પોરેશનમાં શક્તિ જોર નિરીક્ષણ નટના ટ્રાફિક સર્કલનું નિર્માણ, જે પછી ફરીથી કરવામાં આવ્યું છે, જે ગોતાની જવાબદારીની જગ્યાના સમયગાળાની યોજના, પૂર્વ વિપક્ષી નાતા મ્યુનિસિપલ કમિશનર રજૂઆત છે.

મ્યુનિસિપલ કમિશનર રજૂઆત કરતાં પત્રકારોએ જણાવ્યું હતું કે, આ વિવાદિત ટ્રાફિક સર્કલ ચર્ચા અગાઉ રજૂઆત થઈ છે. જો કે નવિત્ર લાવી પદ્ધીશોએ જબરજસ્ટિસ્ટિ આ ટ્રાફિક સર્કલ ઊભાની મુલાકાત લીધી હતી. હવે આ ટ્રાફિક સર્કલ પાછળના ફોટાઓ પણ જોવાયા છે? તે ડિઝાઇન અને અસ્પર્શી કોના સ્થાનો છે? ખર્ચની કિંમત 50 હજાર કરતાં વધુ હોવી જોઈએ. જો ખર્ચ 67 હેઠળ સેન્ટ્રલ અંતર્ગત આવે ત્યારે કોઈ કુદરતી હોનારત સમયે આ નિયમિત ઉપયોગની સુવિધા હોઈ શકે છે. આ પરિસ્થિતિ માટે જવાબદારની જવાબદારી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *