રજુઆત: ભરુચ જીલ્લામાં વાવાઝોડા બાદ ખેતી માટે 16 કલાક વીજ પુરવઠો આપવા સહકારી આગેવાને મુખ્યમંત્રીને માંગ કરી

રજુઆત: ભરુચ જીલ્લામાં વાવાઝોડા બાદ ખેતી માટે 16 કલાક વીજ પુરવઠો આપવા સહકારી આગેવાને મુખ્યમંત્રીને માંગ કરી

Spread the love
  • વાલિયા થાઈ સહકાર આગેવાન સંદિપ કેરોલાએ મુખ્ય માર્ગદર્શિકાના પત્રકાર પાઠવશે

વાલીયાના સહકાર અગ્રણે ભરૂચ ગિલામાં વાવાઝોડા પછીના ખેતી માટે 16 કલાક વીજ પુરવઠો સમારોહ મુખ્ય સૂચક રજૂઆત છે.

વાલિયા બેઠક સાથે સહકારી આગેવાન સંદિપ કોરોલા રાજ્યના મુખ્ય વિજય વિજય રૂપાણીને સંબોધીને એક જણ પત્ર પાઠવશે. તાજેતરના વાવાઝોડાને સતત 12 થી 15 દિવસના ખેતી માટે ભરૂચ શામેલ દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારોમાં વીજળીનો નાશ પાકો સુકાઈનો ઉલ્લેખ કર્યો હતો.

આજની પુનઃ સંખ્યામાં ખેતીવાડી વીજળી આપવાનું શરૂ થયેલ છે. પરંતુ ઉનાળાની કલાકતુમાં 8 કલાકની વીજળીની પુષ્ટિ ખેતીને ભૂખરા વેળાએ તપાસ કરી હતી. જો એક મહિના માટે વીજ પુરવઠો 16 કલાક ચાલતો હોય તે સરસ રીતે કરવામાં આવે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *