યુનિ.સત્તાધીશોએ રજૂઆત ના સાંભળી તો વિદ્યાર્થીઓ કલેકટર પાસે પહોંચ્યા

યુનિ.સત્તાધીશોએ રજૂઆત ના સાંભળી તો વિદ્યાર્થીઓ કલેકટર પાસે પહોંચ્યા

Spread the love

વડોદરા એમ.એસ.યુનિવર્સિટીમાં મેરીટ બેઝ્ડ પ્રોગ્રેસન અમલ રહેવાની જગ્યાઓ સમયની નનલાઈન પરીક્ષા લેવાયેલી સમયની સંગઠન ચાલુ છે.

એક રીતે જોયા હોય તો સમયની અવકાશી ખાલી પણ હોતી નથી, કારણ કે તેણીની ભાવિ કેરિયર પણ હીરા વાર્તા યુનિવર્સિટીના અધિકારીઓની રજૂઆતની ઘટના માટે ખૂબ જ પ્રાર્થના કરતી નથી.

કૃષ્ણ પગલે ગુજરાતલ ગુજરાત સ્ટડન્ટ ગુરુપન વિદ્યાલય આજે કલેક્ટર કચેરી પહોંચ્યા હતા.તેમણે ભૂતિયા સરકારની કલેક્ટરની રજૂઆત થઈ હતી. ચોથી સેમિસ્ટરના સભ્યો મેરીટ બેઝડ પ્રોગ્રેસનનો લાભ મેળવવાની નિર્ણય લેવાના નિર્ણયની સંભાવના છે, જેમાં યુનિવર્સિટીમાં ૨૫૦૦૦ લગ્નની પરીક્ષા લેવામાં આવતી નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *