ઇમ્યુનિટી વધારવા માટે આપ આ ભૂલો તો નથી કરતા ને

ઇમ્યુનિટી વધારવા માટે આપ આ ભૂલો તો નથી કરતા ને

Spread the love

કોરોનાની મહા ચોરીમાં ઇમ્યુનિટિ શબ્દ ગુગલ સર્ચ એંજિન પર છેલ્લે વધુ સર્ચ આવે છે. ઇમ્યુનિટી વધારવું તે લોકોના જીવનની નુસાખા અજમાવી કહે છે. શું લોકો પણ અંતમાં છે. તમે ઇમ્યુનિટિમાં વધારો કરવા માટે મલ્ટીવિટામિન સપ્લિમેન્ટ લો છો? ઉકાળા પીવો છો? વો? પહેલાં સમજી કે ઇમ્યુનિટી શું છે. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *