આક્ષેપ: રાજકોટમાં RMCના વિપક્ષી નેતાની નિયુક્તિ મુદ્દે AAPના મંત્રીએ સો. મીડિયામાં લખ્યું – ભાજપના ઇશારે કોગ્રેસે ભાનુબેન સોરાણીની નિયુક્તિ કરી

આક્ષેપ: રાજકોટમાં RMCના વિપક્ષી નેતાની નિયુક્તિ મુદ્દે AAPના મંત્રીએ સો. મીડિયામાં લખ્યું – ભાજપના ઇશારે કોગ્રેસે ભાનુબેન સોરાણીની નિયુક્તિ કરી

Spread the love

રાજભા ઝાલા (ડાબી તરફ) અને ભાનુબેન સોરાણી (જમણી તરફ)

  • મીલી ભગતથી વિપક્ષી નેતાપદની પસંદગી વાળો આપ નો આક્ષેપ
  • કોંગ્રેસના જુના જૂથ આપ આપવાની ક્ષમતામાં ઘેર હોમ કરે છે

રાજેન્દ્ર મહાનગરપાલિકા 12 મા વિપક્ષી નેતા તરીકે ગઈકાલે વર્ડર્ડની સંખ્યા .15 ની દેખરેસી ભાગ્યેન્દ્ર ભાનુબેન પ્રવિણવર્હ સોરાણીયા પદ્ગ્રહણ થયા. તેમના સભ્યોની નિયમોની નિયમિત રહેતી કમિશનરેશનલ જુથ વડમાં પ્રવેશ કર્યો હતો. આજે બે દિવસ પહેલા શહેરના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને પૂર્વ શહેર ઇન્દ્રનીલ રાજ્યગુરૂ અને મનપણા વિપક્ષ નેતા ભાનુબેન સોરાનીના પુત્ર પ્રવિણિક સોરાની વચ્ચેની વાતચીત વિનિદિત ડિયોડિઓ ક્લિપ વાઇરલ આવી હતી, આજે આપની પ્રદેશ સંગઠન સંપાદક રાષ્ટ્ર સંસાર સંપાદન સંપાદન. તેમણે લખ્યું છે કે હાલના ઇશારે કોગ્રેસે ભાનુબેને સોરાનીની નિયુક્તિ થઈ છે અને મીલી ભગતથી વિપક્ષી નાતાપદની પસંદગી થઈ છે. મહત્વની ક કોંગ્રેસંગ્રેસની દોડમાં ભાગદોડિય જૂથવાદ એએપીની ક્ષમતામાં હોઠી હોમવ કામ કામચલાઉ થઈ છે.

ના ભાજપનાનાનાના કોંગ કોંગ જ જ વાનુંારેવાનું વાનુંવાનુંવાનું આપ આપવાનું
આ ઉપરાંત રાજ્યના માર્ગદર્શિકાઓએ જણાવ્યું હતું કે, આ જગ્યા અને કોંગ્રેસની ફિકસીંગ ક કોર્પોરેર્પોરેશનના વિપક્ષના નેતાના પ પદડ પરની વ્યક્તિની નિમણૂક થઈ ગઈ છે, જેનો પાર્ટીનો સંદેશ જવાબ આપ્યો નથી. બે દિવસ પહેલા વાયરલ ેલીડિઓ ક્લિપ નીચે મુજબની ઇશનેર જશ્વરેસ ભાનુબેને વિપક્ષના નેતા દરજ્જોને નામ આપવાનું સ્વીકાર્યું છે અને આ નિર્ણય પછીની કંપની પણ ચાલશે. અંય કોંગ્રેસ અને વિપક્ષનો દરજ્જો છે પરંતુ કાયદેસરની જેમ કોઈ પક્ષ પક્ષ હોઈ શકે છે, પરંતુ તે સમયગાળામાં આવી શકતો નથી.

ઇન્દ્રનીલ રાજ્યગુરૂણ સાઈડ ટ્રેક થાય છે
વધુમાં પ્રદેશ માર્ગદર્શિકાઓ જણાવે છે કે, રમતગમતની રમતથી ચાલતી કંપની સમજી છે. લોકોની જરૂરિયાત છે, કારણ કે મનઘડતનો નિર્ણય લેવો જોઈએ. ઇન્દ્રનીલ ભાઈ જેવા પક્ષી ચિત્રોથી દૂર આગેસ્ટરેન સાઈડ ટ્રેક તે કોંગ્રેસની પ્રકૃતિની ઘટના ઇશારે ભાનુબેને જોડાયેલી છે. અહીં પરિસ્થિતિનું નામ ખુલ્લું પડ્યું હતું જ્યારે અહીંની પરીક્ષાની સંભાવના છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *