સંસ્થાની મદદ: અમદાવાદમાં જીતો સંસ્થા દ્વારા જૈન સમાજની મહિલાઓને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે પ્રોજેક્ટ શરુ કરાયો

સંસ્થાની મદદ: અમદાવાદમાં જીતો સંસ્થા દ્વારા જૈન સમાજની મહિલાઓને આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે પ્રોજેક્ટ શરુ કરાયો

Spread the love

કોરોનામાં અસરકારક પામેલા જૈન પરિવારોના દૈનિક લગ્ન માર્ગદર્શિકા આર્થિક સહાય મેળવવામાં આવે છે.

  • પક્ષીઓના ચાન માટે બર્ડ ફિડરલા માટીના પાણીના કુંડાનું મફત વિરાટણ કરવામાં આવ્યું છે.
  • નવરંગપુરા નજીક દાદા સાહેબના પગલે છેલ્લા પ્રોજેક્ટનો આરંભ થયો.

અમદાવાદ જીતો સંસ્થા દ્વારા નવરંગપુરા વિસ્તાર દાદા સાહેબના પગલા 3 પ્રોજેક્ટનો પ્રારંભ થયો. આ પ્રોજેક્ટ જૈન પ્રમુખ સૃષ્ટિનિર્વાહ કૃષિ ઉદ્યોગ, પક્ષીઓના ચરણ બર્ડ ફિડરલ માટીના પાણી માટેના કુંડડા પણ નહીં મુલ્લિ વિરાટનો સમાવેશ થાય છે.

જૈન કૃષિ ઉદ્યોગ, ટિફિન સેવા શરૂ કરાઈ

જૈન કૃષિ ઉદ્યોગ, ટિફિન સેવા શરૂ કરાઈ

જૈન વિદ્વાનો આદર્શનિર્વાહ પ્રોજેક્ટ
આજના જીતો ગુજરાત ઝોન ચેરમન કુશળરાજ ભણસાલ્ડિ કહેવામાં આવ્યું છે 27 મી મેના રોજ દાદા સાહેબના પગથિયા પાછળના પ્રોજેક્ટની શરુઆત થઈ છે. ખાસ કરીને જૈન સમુદાયના પ્રમુખ આત્મનિર્ભર થયા. જૈન કૃષિ ઉદ્યોગ, ટિફિન સેવા શરૂ કરી છે. જીવદયાના ચર્ચા પક્ષોના ચરણ માટે બર્ડ ફિદર્લ માટીના પાણીના કુંડ મકાનમાં મફત વિરાટનો સમાવેશ થાય છે.

શંખેશ્વર જેવી ત્રિમાસિક અને ત્યાંના માર્ગો પરના ઝાડ કાપવાની ઝુબેશ શરુ કરેલી છે

શંખેશ્વર જેવી ત્રિમાસિક અને ત્યાંના માર્ગો પરના ઝાડ કાપવાની ઝુબેશ શરુ કરેલી છે

કોરોનાથી પરિસ્થિતી મોભી રેલ્વરને આર્થિક સહાય
જીતો યુથ વિંગ દ્વારા સામાજિક પ્રતિભાવના ભાગરૂપે પાલિતાણા, શંખેશ્વર જેવા ત્રિથીય અને તેના માર્ગગો પરના ઝાડ કાપવાની ઝુંબેશ શરુ થાય છે. તે ઉપરાંત જીતો ગુજરાત ઝોન દ્વારા કોરોનાથિના સ્વજન અને ઘરના વડિલ બેદરકાર જૈન પરિવારોના દૈનિક લગ્ન માર્ગદર્શિકા આર્થિક સહાય પ્રાપ્ત થાય છે.

આ અનુસંગે સંસ્થાના અગ્રેસીસ કુળરાજ ભણસાલી, સંજીવ છાજદ, હેમંતૃત, અમિત જૈન, ભદ્ર્રેશ, જીતેન્દ્રક, ચેતનદિત, નિતેશ, સુષ્મા કાંકિયા, કવિતા જૈન, વર્ણિત સંરચના, અભિવાદન લોકા, દાદાસમ સંસાર સંસાર સંસાર સંસાર સંસાર સંસાર સંસાર સંસાર સંસાર સંસાર સંસાર સંસાર, સંમવ છદ્જદ, હિતંતૃત, અમિત જૈન, ભદ્ર્રેશ, જીતેન્દ્રક, હતી હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *