વડોદરા: ૨૧૮ ગ્રીન બેલ્ટ અને ઓપન સ્પેસના પ્લોટોમાં વૃક્ષારોપણ અને રમતગમત કેન્દ્ર શરૂ થશે

વડોદરા: ૨૧૮ ગ્રીન બેલ્ટ અને ઓપન સ્પેસના પ્લોટોમાં વૃક્ષારોપણ અને રમતગમત કેન્દ્ર શરૂ થશે

Spread the love

વડોદરા, તા., 27 મે 2021, ગુરુવાર

વડોદ્રા મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ માં આઝાદી પર્વત પર્યાવરણ દિન નિમિત્તે ગ્રીન બેલ્ટ અને ઓપન સ્પેનિશ પ્લોટ વર્ણનાયક રમત-ગમતના કેન્દ્રો શરૂ થયેલ દર્દીઓના હાથમાં આવ્યા છે.

75 માં ઝાઝિદાના વર્ષો અને 5 મી જૂન પર્યાવરણનો દિવસ વડોદરા મ્યુનિસિપલ ક કોર્પોરેર્પોરેશન દ્વારા હાથથી હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા 75 ગ્રીન બેલ્ટ અને 75 ઓપન સ્પેનિશ સ્ટેટમેન્ટ્સ વૃક્ષોત્તમવૃત્તિ અને રમતગમતની પ્રવૃત્તિના સ્થળો પરિવર્તન માટેના હાથને કા હાથી નાખવામાં આવ્યા છે. કુલ 218 કેસલી ઓપન સ્પેસ અને ગ્રીન બેલ્ટની સ્ટેટ્સ કે ગાર્ડન સિવાય ખુલી સ્થાનો પર વૃક્ષારોપણ અને રમતગમતની ઘટનાઓનો સંગ્રહ. રમતગમતની રમતોમાં વલીલીબ ,લ, ખોલો અને કબડ્ડી જેવી રમત શરૂ થઈ હતી જ્યારે સ્થાનોનો લાભ યુવા વર્ગમાં આવે છે. આ ઉપરાંત એક જ ઉપરની પલિકા દ્વારા 55 હજાર જેટલા વૃક્ષો રોપ મૂકવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. સંસ્થા સંસ્થા પણ સહભાગિતા અપીલ થયેલ છે.

આ વડોદરા મહાનગરપાલિકીકૃત ઓક્સિજન ઉભો શહેર નગર સ્વાસ્થ્યિણી પણ શસ્ત્રચિહ્ન સરાહિત પગલું ઉપસ્થિત છે હવે દેખાઈ રહ્યું છે, આ પ્રોજેક્ટ સફળ બન્યો છે, ત્યારે ફક્ત જાહેર કરવામાં આવી શકે તેવું અધ્યયન સ્થાન છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *