લોકોને સાવચેત કરાયા: ‘તાત્કાલિક વેક્સિન આપશું’, આવા કોલથી સાવચેત રહેજો!

લોકોને સાવચેત કરાયા: ‘તાત્કાલિક વેક્સિન આપશું’, આવા કોલથી સાવચેત રહેજો!

Spread the love

  • ગાંધીનગર સાયબર પોલીસ દ્વારા નાગરિકોને સાચેત કરે છે
  • રાષ્ટ્રમાં આવી રહેલ કોઈ કેસ નથી, પરંતુ આ ઘટનાઓ બનવાની ઘટના બની રહી છે

લાઈનિસલિન ઠાઈના બનાવટની સંખ્યા ઘણી છે. ઠગ તલકી જુદી જુદી રીતે કા લોકોનેી મુકવાની લાલચ છે. કોઈ પણ પરિસ્થિતિનો ફાયદો ફાયદો પડકાર ફેંકી દેવામાં આવ્યો છે. જ્યારે આવો ત્યારે એક કિસ્સો ગાંધીનગરની બહાર આવે છે. ગાંધી  ગાંધી નગર પડે ધ્યાનમાં લો ફાયદો ઉધ્ધિ કેટલાક લેભાગુ પરિવારો સક્રિય છે.

કોઈક વારસો ફોન તે દૂર વેક્સિન માટે કહે છે. જેઓ ‘તાત્કાલિક વેક્સિનનો સમય, કોઈ પણ કંપની વેક્સિન’ જેવા ફોન પર લાઈનિસલનમાં છેતરપિંડી છે. પોલીસ પગલાંને દૂર કરી દેવામાં આવે છે. ગાંધીનગર રેંઝ સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા અંતિમ લેતુ ચતુર્થી સાવચેત મંદિર મેસાજ મુકાયો છે. કોઈપણ દાવા કરનારાઓ બચાવ અને વેક્સિના માટે કોઈપણ વ્યક્તિના ફોન દ્વારા માહિતી આપશો નહીં. વેક્સિન રિઝર્વેશનમાં કોઈ પણ ઓટીપી નહીં હોય. સંવર્ધન માહિતી ગાંધીનગરમાં આવી રહેલ કોઈ કેસ નથી પરંતુ રાજ્યમાં આ કોઈ સમય હોવાનો અહેવાલ નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *