લીલોતરી: ચોટીલાનો ચામુંડા માતાજીનો ડુંગર ચોમાસાના બે મહિના અગાઉ જ લીલોછમ થઈ ગયો

લીલોતરી: ચોટીલાનો ચામુંડા માતાજીનો ડુંગર ચોમાસાના બે મહિના અગાઉ જ લીલોછમ થઈ ગયો

Spread the love
  • ચોમાસાના બે માસ પહેલા જ ચુંદાદા માતાજી ડુંગર પર લીલી ચાદર જુઓ
  • તા-તે વાવઝોડાના પ્રદર્શિત કમસ્મિ વરસાદના જુલાઈના સ્થાને

સમગ્ર ભારતના દર વર્ષે માસિક મહિનામાં આશ્ચર્યજનક કાર્યવાહી દરમિયાન ચોટીલા ચુંદાડા માતાજી ડુંગર કાળો ભમ્મર દિપક હોય છે અને તેમાં ગણિત ગાઠીયા વૃક્ષો જિલા હોય છે. પરંતુ આ વર્ષે કોમોસ્મી વરસાદની તાજ-તે વાવઝોડાના પછીના ભાગલા કોમોસ્મી વરસાદની ચોટીલાના છુંદાડા માતાજીનો ડુંગર જુલાઈને બદલી કરવામાં આવી હતી તે મહિનાનો એક મહિના પહેલાનો જિલ્લો હતો.

સામાન્ય રીતે દર વર્ષના સમયે 15 થી 20 જૂન દરમિયાન ચોમાસાની શરૂઆતની સ્થિતિ હોય છે. 20 થી 30 જુલાઈ સુધી 30 જુલાઇની આસપાસ ચોટીલાના ચુંદાડા માતાજી ડુંગર પર વનરાઇઓ લીલી ઘનઘોર સ્થિત હોય છે. પરંતુ આ વર્ષે 25 એપ્રિલના સમયગાળા દરમ્યાન કમોસ્મી વરસાદ પડ્યો છે. ત્યારબાદ 18 મી તારીખે ‘તાજ-તે’ વાવાઝોડાનાના ચાર-પાંચ દિવસના સમયગાળાના પરિણામ પછી ચોટીલાના ડુંગર આશ્ચર્ય થયું હતું, પરંતુ તે પહેલા ચોટીલાના ચુંદડા માતાના ઐતિહાસિક ડુંગરે જાણેલી લીલી ચંદ્રની ઘટના બની હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *