સયાજી હોસ્પિટલમાં વ્હાઇટ ફંગસના ત્રણ દર્દીઓ સારવાર હેઠળ

સયાજી હોસ્પિટલમાં વ્હાઇટ ફંગસના ત્રણ દર્દીઓ સારવાર હેઠળ

Spread the love

વડોદરા.મ્યુકોરમાઇકોસિની સાથે શહેરમાં હવે વ્હાઇટ ફંગ્સના કેસ ચાલી રહ્યા છે, તે દિવસે સયાજી હોસ્પીટ પાસેની વ્હાઇટ ફંગસનાની કુલ ઘટના બની છે, જેની એક આંખની કવિવી ઘટના બની હતી. મ્યુકોરમાઇકોસીસ જેવી સુવિધાઓ પણ છે.

સયાજી હોસ્પિટલમાં છેલ્લા ૧૫ દિવસની વ્હાઇટ ફંગ્સના ત્રીજા કેસ નોંધાયા હતા, જે ફક્ત થોડા સમય પહેલા જ જોવા મળી હતી, કોરોની સારવારમાં અપાયેલી સ્ટિરોઇડના જથ્થામાં હાઈડયાબિટિસાના દર્દીઓમાં વ્હાઇટ ફંગસ જોવા આવી હતી. . હતાને ત્યાર ત્યાર તેઓ વ્ વ્હ તેઓ તેઓ તેઓ વ્નાના તેઓબાદ તેઓ લક્ષણોબાદ લક્ષણો  ઉપરાંત ઉપરાંત ઉપરાંતીઓનેીઓને ઉપરાંત  આવ્યાીઓને આવ્યા આવ્યા આવ્યાીઓને ાઇ ય બ્રાઉ યસમાંસમાં ય છે.

વ્હાઇટ ફેંગ્સ બે સગવડતા છે

વડોદરા.હિવટ ફંગસના બે પ્રકારનાં કિસ્સાઓ, એસ્પર્જીલોસીસિસ અને બેજો પ્રકાર કેન્ડિઆસિસ .એસ્પર્જીલોસીસ જીવલેણનું સ્થાન, કેન્ડિઆસિસ જીવલેણ નહીં.જે લોકો, બરબરસ્વૃતા, નહિ, કેન્ડિઆસિસ ફંગ્સ સ્થાને મૂક્યા હતા. કોરનાથ પછીના કાંઠેરેણ ત્રણેય એફ્રોલોજીસ ફેટી ફંગ્સ કપર ર છે.ટ, હાલના ત્રણેયની સંયુક્ત સુધારણા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *