યોગ ભગાવે રોગ: પ્રાણાયમથી દૂર કરો વારસાગત ડાયાબિટીસ

યોગ ભગાવે રોગ: પ્રાણાયમથી દૂર કરો વારસાગત ડાયાબિટીસ

Spread the love

ડાયાબિટીઝ માટે 12 ફોટા યોગાસન. પુન: રોગના યોગસન દ્વારા નિદાન કરો. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *