વડોદરા શહેર સુલતાનપુરા પ્રવાહ ત્રાટકલા અજાણ્યા ત્ક્રો સોના ચાંદીના દાગીના કારખાના નિશાન બનેલા અંદાજ 4 લાખ લોકો સોનાની ચાંદીના દાગીનાની ચોરી કરી રહ્યા હતા જ્યારે પુન: નિર્માણની પોલીસ મથકની ઘટનાઓ બની છે.

વડોદરા શહેર સુલતાનપુરા પ્રવાહ ત્રાટકલા અજાણ્યા ત્ક્રો સોના ચાંદીના દાગીના કારખાના નિશાન બનેલા અંદાજ 4 લાખ લોકો સોનાની ચાંદીના દાગીનાની ચોરી કરી રહ્યા હતા જ્યારે પુન: નિર્માણની પોલીસ મથકની ઘટનાઓ બની છે.

Spread the love

વડોદરા, તા .24 મે 2021, સોમવાર

વડોદરા શહેરના નાગરવાડા અને સોમા તળાવમાં બેસીને આવેલા સ્થાને છે ત્રાટક્યા, છ લાખની ઘટનાની ચોરીનો અગ્નિ સ્થળ છે.

વડોદરા શહેર કારેલીબાગ આસપાસના નવીનતી ગોલવાડ જુના સ્લમ ક્વાર્ટર્સ નજીક રહેતી આરતી બહેન ગઈકાલે કામચલાઉ અર્થેન મકાનને છીનવી મારી બહારગામ ગયા. જયાંથી આજે સવારે પ્રાર્થના ઘરના મંદિરની છૂટીછવાઈ ચોકી ઉઠયાઓ. અને તપાસ તપાસ સામાન વેરવિખેર નાજરે ચડ્ડીયો છે અને તિજોરીનુ તાળુ ચોરી અજાણ્યા તસ્ત્રો સાઉદીના દોઢ લાખની કિંમત સોનાની ચાંદીનાની ચોરી ફરાર આવી ગઈ છે.

વડોદરા શહેર સુલતાનપુરા પ્રવાહ ત્રાટકલા અજાણ્યા ત્ક્રો સોના ચાંદીના દાગીના કારખાના નિશાન બનેલા અંદાજ 4 લાખ લોકો સોનાની ચાંદીના દાગીનાની ચોરી કરી રહ્યા હતા જ્યારે પુન: નિર્માણની પોલીસ મથકની ઘટનાઓ બની છે.

વડોદરા શહેર સોમા તળાવ એમ.એમ.શ્વરા શૂરમ વૈષ્ણવી પાર્ક સોસાયટીમાં રહે છે શ્રીકાંત તુંગ સુલતાનપુરા ગોલવાડ સુરેશ્વર કોપ્લેક્સમાં સોનાની ચાંદીના દાગીનાનું નિર્માણ કારકિનાનું નિર્માણ થયેલું કારકિર્દિનું નિર્માણનું સ્થાન છે. લોકર ખુલી સોનાની ચાંદીના દાગીની ચોરી સમયે બનેલી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *