ગુજરાત સરકાર દ્વારા નીતિ વિષયક દવાખાનામાં સારવાર કરાવતી ચિકિત્સા લતા મ્યુકેરમાઇકોસિનાના દર્દીઓ એમ્ફોટોરિસિન બી (લાયોફિલિસીઝ) ઇન્જેક્શન સિવિલ હોસ્પીટલમાં આવે છે.

ગુજરાત સરકાર દ્વારા નીતિ વિષયક દવાખાનામાં સારવાર કરાવતી ચિકિત્સા લતા મ્યુકેરમાઇકોસિનાના દર્દીઓ એમ્ફોટોરિસિન બી (લાયોફિલિસીઝ) ઇન્જેક્શન સિવિલ હોસ્પીટલમાં આવે છે.

Spread the love

– ગુજરાત સરકાર દ્વારા નીતિનો નંબર સિવિલ હોસ્પીટલ દ્વારા વિટર્ન મેનેજમેન્ટ હેન્ડ આઇ

– એમ્ફોટોરિસિન બી (લ્યોફિલ્સીઝ) ઇન્જેક્શન વિરાટનની કથા 6357365462 માંથી સંભવિત માહિતી તપાસ શકાશે

અમદાવાદ, તા .24 મે 2021, સોમવાર

આશ્ચર્યજનક સ્થિતિમાં મ્યુકેરમાઇકોસીસના કેસની ઝડપી વૃદ્ધિ થોટને જોવા મળે છે. એમ્ફોટોરિસિન બી (લાયોફિલ્સીડ) ઇન્જેક્શન કારગર સાબિત એક્શન પર જેની સારવાર. આ ઇન્જેક્શન દર્દીઓની સરળતા રહે તે માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા સંચાલિત હાથ ધરવામાં આવે છે.

ગુજરાત સરકાર દ્વારા નીતિ વિષયક દવાખાનામાં સારવાર કરાવતી ચિકિત્સા લતા મ્યુકેરમાઇકોસિનાના દર્દીઓ એમ્ફોટોરિસિન બી (લાયોફિલિસીઝ) ઇન્જેક્શન સિવિલ હોસ્પીટલમાં આવે છે.

જે દર્દીની ખાનગી હ હોસ્પસ્પિટલમાં દર્દીઓની સારવાર દરમિયાન દર્દીઓ નીચે મુજબ ડોક્યુમેન્ટ્સ સિવિલ હોસ્પિટલની શફિશિયલ ઇ-મેલ આઇ.ડી. chaamphobdist वितरण@gmail.com પર લખેલું.

તદઅનુસાર,

સી-ફોર્મની સેલ્ફ એટેસ્ટ સ્કેન કરેલ કોપી

ડિસિટિના કેસની વિગત દાખલ કરો (તબીબાનો પ્રિસ્ક્રિપ્શન (અસલ) ક કેસલેસ હિસ્ટ્રીશીટ)

પ્રદર્શનો સહાયક

મ્યુકરમાઇકોસિસાના નિદાનની વિગત

રોગનિવારક સારવાર

હ હોસ્પસ્પિટલના અધિકૃત અધિકારીઓનું નામ અને મોબાઇલ નંબર લખવામાં આવે છે.

અમદાવાદની ખાનગી હોસ્પિટલો િશફિશિયલ ઇમેઇલ આઈડી ચampમ્ફોબિસ્ટિબ્યુશન@gmail.com ઉપરની માહિતીની માહિતી મોકલવા. વ્યક્તિગત ઇમેઇલ કે િશફિશિયલ આઇ.ડી. સિવાય અન્ય ઇમેઇલ ડેટા ડેટા માન્ય કરો.

સિવિલ હોસ્પીટલની માહિતી ઇ.સ. વિભાગ, થેપ્થેલ્મોલોજી અને મેડિસિન વિભાગ ડોક્ટરોની ટીમ દ્વારા વેરિફીકેશન મેળવવામાં આવે છે. આમ્મોટ્ટેરિસિન બી (લિઓફિલ્સીન) ઇન્જેક્શન ઉપલબ્ધ જથ્થો ખાનગી હોસ્પિટલોને ઇન્જેક્શનની ફાળવણી સિવીલ હિટલસ્પિટલ સિસ્ટમ દ્વારા ઇ-મેલ દ્વારા નોંધાયેલ છે.

હોસ્પિટલ દ્વારા તેના અધિકૃત વ્યક્તિને એમ્ફોટોરિસિન બી (લ્યોફિલ્સીઝ) ઇન્જેક્શન માટે ફોટો આઇ.ડી. પ્રૂફ સાથે સિવિલ હોસ્પીટલ દ્વારા ઉપલબ્ધ કર્મામા સરનામાં સરનામું બપોરે 3 થી 5 કલાક સુધી પહોંચવું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *