કોરોના મહાગૃહ પ્રાર્થનાત્મક છે તે લેબમાં પ્રાયોગિક વાયરસ છે તે સવાલ પણ છે જ્યારે એક કૃષિ કોયોડો છે. અમેરિકન એક્સપર્ટ ડૉ. એન્ચેની ફઉચ એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન સૂચવવામાં આવે છે. ફાઉનાના કવા કોરોના એક પ્રખ્યાત બાઇક છે તે સ્વીકારવામાં સરળ નથી.

કોરોના મહાગૃહ પ્રાર્થનાત્મક છે તે લેબમાં પ્રાયોગિક વાયરસ છે તે સવાલ પણ છે જ્યારે એક કૃષિ કોયોડો છે. અમેરિકન એક્સપર્ટ ડૉ. એન્ચેની ફઉચ એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન સૂચવવામાં આવે છે. ફાઉનાના કવા કોરોના એક પ્રખ્યાત બાઇક છે તે સ્વીકારવામાં સરળ નથી.

Spread the love


– અત્યાર સુધીના લોકો પણ તપાસ કરે છે, તેના મિતે વાયરસ કોઈ જ જાનવર નથી અને તે પછી મનુષ્યમાં પૂર્ણિયો

નવી દિલ્હી, તા. 24 મે, 2021, સોમવાર

કોરોના મહાગૃહ પ્રાર્થનાત્મક છે તે લેબમાં પ્રાયોગિક વાયરસ છે તે સવાલ પણ છે જ્યારે એક કૃષિ કોયોડો છે. અમેરિકન એક્સપર્ટ ડૉ. એન્ચેની ફઉચ એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન સૂચવવામાં આવે છે. ફાઉનાના કવા કોરોના એક પ્રખ્યાત બાઇક છે તે સ્વીકારવામાં સરળ નથી.

એક ઇન્ટરનેટ દરમિયાન એન્થેની ફૌચીન તમે શું વિશ્વાસ કરી શકો છો કોરોના વાયરસ પ્રાયોજિતિક રીતે જ જોઈ શકાય છે? તેના જવાબમાં ફઉચિને કહ્યું, ‘ના, હું વિશ્વાસ કરીશ નહીં. મને લાગે છે કે તેણીએ કોરોના વાયરસની તપાસ કરી છે.

લોકોની તપાસ તેમના મગજમાં કોઈ વાયરસ નથી હોતી અને તે પછી મનુષ્યે પૂર્વો છે. પણ કોઈ વાત નહિ. આ પ્રકારની તપાસની જરૂર વાયરસના ઓરિજિન સ્થળ સમાપ્ત થાય છે.

મહત્વનું છે, ડૉ. ફાઉચિ કોરોના સંકેતની શરૂઆત ત્યારબાદ અમેરિકામાં વાયરસની વિરુદ્ધ લંબાણપૂર્વકની નૈતિકતા ચાલુ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *