પોલિટેકનિક પાસે હોસ્પિટલ ને ધ્યાનમાં રાખી બનાવેલ સ્પીડ બ્રેકર અકસ્માત ઝોન બન્યા

પોલિટેકનિક પાસે હોસ્પિટલ ને ધ્યાનમાં રાખી બનાવેલ સ્પીડ બ્રેકર અકસ્માત ઝોન બન્યા

Spread the love

વડોદરા.તા 21 મે 2021, શુક્રવાર

વડોદરા શહેર પોલિટેકનિક કોલેજ સમરસ હિટલસ્પિટલના પગલા સ્પીડ બ્રેકર અકસ્માતનું કારણ બની રહ્યું છે ગુરુવારની રાત એક એક એક્ટીવા સવાર યુવતીના અકસ્માત નડિઓ છે

વડોદરા શહેર પંડ્યા બ્રિજ નામ સમરસ હ હોસ્પસ્પિટલનું નિર્માણ થયેલ છે, કોરોના મહાચલના પગલાની તાત્કાલિક ધોરણે કોરોના પઝજિટિવ રેડીમાં હોસ્પીટલની હસ્તગતની કમિશન છે, હોસ્પિટલ દરવાજાની ઓળખ છે, અવરજવર કન્ટ્રોલ લડવો અને કોઈ અકસ્માતનું સર્કિટ નથી. બ્રેકર ના છઠ્ઠી અકસ્માતો સર્જાઈ રહ્યું છે ગુરુવારે રાત્રે એક વધુ ઘટના બની રહી છે એક્ટિવા સવાર યુવતી ની સ્પીડ બ્રેકર નિકટ તે મુખ્ય માર્ગ પર પટકાતા ઇજાઓ થઈ ગઈ હતી તેના પગલા માં ભાગ્યા હતા લોકો હોસ્પિટલમાં સ્તાફ મદદ કરેલી દિમાસ્માની ઘટના બની હતી. આ સ્પીડ બ્રેકર ઉપર જીબ્રા ક્રોસિંગ સિસ્ટમ અપીલ કરી શકે છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *